Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 13 mei 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

U zegt: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde.” Het is Uw verlangen dat wij altijd in Uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons aanvaarden door U bemind te zijn. Help ons dikwijls denken aan de liefde die U voor ons hebt. Als wij blijven kiezen voor vriendschap met U moet geen moeilijkheid of beproeving ons bang maken. Geef dat wij ons doorheen alles door U bemind kunnen weten.  My heart belongs to You

U zegt: “Ik ben de wijnstok, Mijn Vader de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die vrucht draagt snoeit Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. De rank draagt alleen vrucht als zij blijft aan de wijnstok, los van Mij kunnen jullie niets. Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in u blijven, dan mag je vragen wat je wil en je zal het krijgen. Hierdoor wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat jullie rijke vruchten dragen en Mijn leerlingen zijn”.  Qui mange Ma chair…

U zegt: “Ik noem u geen dienaars meer maar vrienden, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten te dragen die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in Mijn Naam, Hij zal het je geven.” Maak ons open voor de nieuwe dingen die de heilige Geest door ons wil bewerken, ook in deze moeilijke tijd.  Abba, Father

U zegt: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.” Heer, hoe kan ik mijn leven geven voor mijn vrienden? Leer ons luisteren naar Uw Moeder: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!  With Mary

 

 

Tu dis: “Comme le Père M’a aimé, Je vous ai aimé. Demeurez dans Mon Amour.” C’est Ton désir que nous demeurions toujours en Ton Amour. Te connaître, Jésus, est la mission principale de notre vie. Aide-nous à contempler souvent l’amour que Tu as pour nous. Si nous continuons à choisir l’amitié avec Toi, aucune difficulté ou épreuve ne devrait nous effrayer. Donne qu’à travers tout nous pouvons nous savoir aimé par Toi.  My heart belongs to You

Tu dis: “Je suis la vraie vigne et Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en Moi, porte du fruit, Il l’émonde, afin qu’il en porte davantage. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voudriez, et cela vous sera fait. Ce qui glorifie Mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez Mes disciples.“  Qui mange Ma chair…

Tu dis: “Je ne vous appelle plus serviteurs, Je vous appelle amis, parce que tout ce que J’ai entendu auprès de Mon Père, Je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui M’avez choisi, c’est Moi qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure: si bien que tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il vous l’accordera.” Ouvre nos cœurs aux nouveautés que l’Esprit Saint veut accomplir à travers nous, aussi en ce temps difficile.  Abba, Father

Tu dis: “Voici Mon commandement: aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que Je vous commande.” Seigneur, comment puis-je donner ma vie pour mes amis? Apprends-moi à écouter Ta Mère: “Faites tout ce qu’Il vous dira”.  With Mary

 

 

You said: “As the Father has loved Me, so I have loved you. Abide in My love.” It is Your desire that we always remain in Your love. To know You, Jesus, is the most important mission in our lives. Help us to accept Your love. Help us to think often about the love You have for us. Teach us how to remain in Your love. If we continue to choose friendship with You, no difficulty or trial should frighten us. Grant us the grace to always remember we are loved by You.  My heart belongs to You

You said: “I am the vine and My Father is the vine-grower. Every branch in Me that bears fruit, He prunes to make it bear more fruit. To bear fruit you must abide in Me. Apart from Me you can do nothing. If you abide in Me and My words abide in you, you may ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and become My disciples.  Qui mange Ma chair…

You said: “I do not call you servants any longer, but I have called you friends, because I have made known to you everything that I have heard from My Father. You did not choose Me but I chose you. And I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask Him in My Name.” Open our hearts to the new things that the Holy Spirit wants to accomplish through us, also in this time of trouble.  Abba, Father

You said: “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends. You are My friends if you do what I command you.” Lord, how can I give my life for my friends? Help me to listen to Your Mother: “Do whatever He tells you”.  With Mary

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven