Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 maart 2019

Gebedsteksten Holy Hour 13 maart 2019 Posted on 13 maart 2019

Help ons het stil te maken in onszelf. U houdt van onze innerlijke stilte. Altijd wacht U op ons in de stilte om tot ons te spreken over Uw liefde, om naar ons te luisteren. Met onze stilte staan wij U toe ons lief te hebben. U hebt dorst naar onze liefde, naar onze genegenheid, naar die intieme gehechtheid aan U en het delen in Uw passie. Leer mij heel diep begrijpen wie U voor mij wil zijn of wie U wil dat ik ben voor U.

Aide nous à faire silence en nous car Tu aimes notre silence intérieure. Tu nous attend toujours dans le silence, pour nous parler de ton amour et pour nous écouter. Avec notre silence, nous Te permettons de nous aimer. Tu as soif de notre amour, de notre affection, de cet attachement intime à Toi et de ce partage de Ta passion. Que je comprends au plus profond de moi-même qui Tu veux être pour moi et qui Tu veux que je sois pour Toi.

Help us to create silence in ourselves, for You are the friend of silence. You are always waiting for us in silence – to speak to us about your love and to listen to us. With our silence, we allow You to love us. You are thirsty for our love, our affection, that intimate attachment to You and that sharing of Your passion. Let me understand deep inside who You want to be for me. Or who You want me to be for You. Holy is the Lord

Mijn Heer, Gij zijt de enige! Kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb geen andere helper dan U en ik ga mijn leven op het spel zetten. Gedenk ons, Heer, openbaar U in het uur van onze nood. Geef mij moed en leg mij een gelukkig woord in de mond. Red ons door uw hand en kom mij te hulp, want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer.

Mon Seigneur, c’est Toi le seul Dieu: viens me secourir, car je suis seule, et je n’ai pas d’autre secours que Toi, et je vais risquer ma vie. Tu fais tout ce que Tu as promis. Souviens-Toi, Seigneur ! Fais-Toi connaître au moment de notre détresse; donne-moi du courage. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux. Délivre nous par ta main, viens me secourir car je suis seule, et je n’ai que Toi, Seigneur, Toi qui connais tout.

O Lord, Help me, who am alone, and have no helper but you. For my danger is in my own hands. Save us by your hand, and help me, who am alone and have no helper but you, O Lord. O God almighty, hear the voice of the despairing, and save us from the hands of evildoers, and save me from my fear. Kyrie

Al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Als gij uw gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen.

Quiconque se met en colère contre son frère mérite d’être puni par les juges. Si tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent.

If you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment; when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you,  leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. In everything do to others as you would have them do to you. Love your enemies and pray for those who persecute you. O Lord, help us

Op de berg veranderde Uw gelaat van aanblik en werden uw kleren verblindend wit. Mozes en Elia spraken over uw heengaan. Petrus zei: Laten we drie tenten bouwen. Er kwam een wolk die hen omhulde en een stem die sprak: ‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem!’ Terwijl de stem weerklonk, bevonden zij dat Jezus alleen was. Uit de hemel verwachten wij U om ons armzalig lichaam te herscheppen en het gelijkvormig maken aan uw verheerlijkt lichaam.

Sur la montagne l’aspect de ton visage changea et ton vêtement devint d’une éclatante blancheur. Moïse et Élie parlaient de ton départ. Pierre lui dit: dressons trois tentes. Une nuée vint les couvrir et une voix dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le! Quand la voix se fit entendre Jésus se trouva seul. Des cieux nous T’attendons pour transfigurer notre corps humilié pour le rendre semblable à ton corps de gloire.

On a high mountain the appearance of your face changed and your clothes became dazzling white. Moses and Elijah spoke of your departure. Peter said: let us make three dwellings. a cloud overshadowed them and a voice said,“This is my Son, my Chosen; listen to him!” When the voice had spoken, Jesus was found alone. From heaven we expect You to transform the body of our humiliation that it may be conformed to the body of your glory. Lord Jesus, we adore You

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour 

 

Holy Hour