Gebedsteksten Holy Hour 12 augustus 2020

→ en français   → in english

 

Vanuit de Eucharistie zegt U ook tot ons: “Op de dag dat je geboren werd was er niemand die naar je omkeek, niemand die medelijden met je had. Je werd ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen kwam Ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je: ‘Leef! Blijf in leven.’” Zo komt U in de eucharistie telkens weer aan ons voorbij, opdat wij zouden leven, opdat wij leven zouden hebben in overvloed.  I will live for You alone

U riep een kind, zette het in het midden en zei: “Als je niet wordt als kleine kinderen, zal je het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Pas op dat je niet op één van deze kleinen neerkijkt, want hun engelen in de hemel zien voortdurend het gelaat van Mijn Vader in de hemel.” Op dit ogenblik sterven kinderen van ontbering, is er zoveel geweldpleging, misbruik. Heer, op de voorspraak van Uw Moeder, vragen wij: ontferm U over zovelen die lijden.  Kyrie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. U vraagt ons te vergeven, zeventigmaal zevenmaal. En U zegt: Als je geloof hebt, al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kan je tot die berg zeggen: “Verplaats u van hier naar daar”, en hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Vermeerder ons geloof, ons vertrouwen in U.   Jesus, I believe

Dank dat wij zaterdag de grote vreugde van Uw Hart mogen vieren: Uw Moeder bij U op te nemen in de hemel. Haar vertrouwen in U was volkomen, en zo groot Haar geloof in God. God kan ons met alle gaven overstelpen, zodat wij van al het nodige voorzien, nog overhouden voor elk goed werk. U hebt gezegd: Als twee van jullie eensgezind iets vragen, dan zal mijn Vader het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden. Wij willen deze avond bidden voor de intenties van Uw Moeder.   With Mary

 

 

De l’Eucharistie, Tu nous dis: «Le jour de ta naissance, il n’y avait personne pour s’occuper de toi, personne pour avoir pitié de toi. Tu as été laissée quelque part dans un champ, si peu de valeur a été accordée à ta vie”. Puis Je suis passé et J’ai vu comment tu te débattais dans ton sang. Je t’ai dit: «Vis! Reste en vie.”” Ainsi Tu passes près de nous dans chaque Eucharistie, afin que nous vivons, que nous ayons la vie en abondance.  I will live for You alone

Appelant un enfant, Tu le plaças au milieu et dis: “Si vous ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence de Mon Père.” En ce moment il y a tant d’enfants, tant de femmes, tant de personnes maltraités. Seigneur, par l’intercession de Ta Mère, ayez pitié de ceux qui souffrent.  Kyrie

Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Tu nous demandes de pardonner, jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Et Tu dis: Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: Passe d’ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Augmente notre foi.  Jesus, I believe

Merci de pouvoir célébrer samedi la grande joie de Ton Cœur de prendre Ta Maman avec Toi au ciel. Sa confiance était total, sa foi inébranlable. Dieu peut nous combler de tous les dons, de sorte que nous fournissions toujours ce qui est nécessaire, il en reste encore pour chaque bonne oeuvre. Tu as dit: “Si deux d’entre vous se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. Car là où deux ou trois sont ensemble en Mon nom, Je suis au milieu d’eux.” Nous voulons prier ce soir pour les intentions de Votre Maman Marie.  With Mary

 

 

From the Eucharist You say to us: “On the day you were born there was no one to look after you, no one to feel sorry for you. You were left in a field somewhere, so little value was placed on your life. Then I passed by and saw how you lay struggling in your blood. I said to you, “Live! Stay alive. “” Thus You pass us by in every Eucharist, that we might live, that we might have life in abundance.  I will live for You alone

You called a little child, placed it in the midst and said: “Unless you become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. See that you do not despise one of these little ones. For their angels in heaven always see the face of my Father in heaven.” In this moment, thousands of people, including many Christians, are driven from their homes; violence of every kind; Through Mary we pray: “Have mercy on those who suffer.”   Kyrie

Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. You ask us to forgive seventy-seven times. And You say: if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you. Increase our faith.   Jesus, I believe

We may celebrate Saturday the great joy of Your Heart taking Your Mother up with You in Heaven. She had a total confidence in You and a perfect faith in God. God can bless us with all gifts, so that we, always been provided with everything we need, still have plenty left over for every good work. You have said: “If two of you ask something in unity of heart, it will be done to them by My father. Where two or three are together in My name, I am in their midst.” We want to pray this evening for Your Mother’s intentions.   With Mary

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven