Previous Article Next Article Gebedsteksten Holy Hour 11 september 2019
Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 11 september 2019

Gebedsteksten Holy Hour 11 september 2019 Posted on 11 september 2019

Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om die te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Maar geloof ik dat Uw kostbaar bloed mij redt en nieuw leven geeft? Laat ik U met mij meegaan op mijn levensweg of ga ik liever alleen? Zie ik uit naar een intensere ontmoeting met U? Jezus, wij danken U voor Uw geduld, voor Uw trouw.

Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que toute personne qui croit en Lui ne périsse pas mais qu’elle ait la vie éternelle. Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Suis-je capable de croire qu’avec Ton Sang, Tu m’a sauvé du péché et m’a donné une vie nouvelle? Dans mon histoire, est-ce que je Te laisse marcher avec moi? Ou est-ce que je veux marcher tout seul? Est-ce que je Te laisse me porter pour parvenir à une rencontre plus intense avec Toi? Merci pour Ta patience, pour Ta fidélité.

God so loved the world that he gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Am I capable of really believing: You have given me a new life through Your Precious Blood; How do I journey in my story? Do I allow You to walk with me or do I want to walk alone? Do I let You carry me forward so that I may arrive at an encounter more intensive with you? Thank You for Your patience, for Your faithfulness.Thank You Jesus

Telkens weer trok U zich terug om te bidden en U bleef de hele nacht bidden vooraleer U Uw apostelen hebt uitgekozen. Zo hebt U ook gebeden voor ieder van ons. U hebt dorst naar ons, naar elk mensenhart. U bent onophoudend op zoek naar ons. Leer ons geloven in Uw verlangen naar ons.

Toujours de nouveau Tu T’en alla pour prier et Tu passa la nuit à prier Dieu avant de choisir Tes apôtres. Ainsi Tu as priés pour chacun de nous. Tu as soif de nous, de chaque coeur humain. Tu nous cherches continuellement. Aide nous à croire que Tu aspires à nous.

Always again You went out to pray, You spent the whole night praying before You chose Your apostles. You prayed also for each of us. You are always thirsting for us, for every human heart. You are always in search for us. Help us to believe in Your desire for us. Lord Jesus, we adore

De mensen deden pogingen om U aan te raken, omdat er een kracht van U uitging die allen genas. Schenk ons de genade met vreugde voor Uw mensen te lijden en in ons lichaam aan te vullen wat nog ontbreekt aan Uw verdrukkingen, ten bate van Uw lichaam, de kerk. Leer ons hoe wij met U kunnen samenwerken, hoe wij ons kunnen inspannen met Uw kracht, die machtig in ons werkt.

Toute la foule cherchait à Te toucher, parce qu’une force sortait de Toi et les guérissait tous. Donne nous la grâce de trouver notre joie dans les souffrances que nous endurons pour Tes enfants et ce qu’il nous reste personnellement à souffrir dans Tes épreuves, que nous l’achevons en faveur de Ton corps qui est l’Eglise; apprends nous à coopérer avec Toi, à nous combattre avec Ta force qui agit puissamment en nous.

All in the crowd were trying to touch You, for power came out from You and healed all of them. Grant us the grace to rejoice in our sufferings for the sake of Your children, and complete in our flesh what is lacking in Your afflictions for the sake of Your body, the church. Help us to cooperate with You, to struggle with all the energy that You powerfully inspire within us. O Christe

In de Eucharistie schenkt U ons kracht om lief te hebben, om te doen wat U zegt. U zegt: Doet goed aan die u haten, bidt voor wie u mishandelen en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zal je kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel. De maat die jij gebruikt, zal men ook voor jou gebruiken. Waarom toch noem je Mij: Heer, Heer! als je niet doet wat Ik zeg?

Faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu très-haut, car Lui, Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. C’est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Pourquoi m’appelez-vous “Seigneur, Seigneur” et ne faites-vous pas ce que Je dis?

Do good to those who hate you, pray for those who abuse you and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. The measure you give will be the measure you get back. Why do you call me ‘Lord, Lord,’ and do not do what I tell you?  Abba Father

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour
➝ De Facebookpagina van Holy Hour 

Holy Hour

Secured By miniOrange