Gebedsteksten ‘Holy Hour’ 11 november 2020

Aangezien Holy Hour niet kan doorgaan bieden wij jullie toch enkele gebedsteksten aan voor een moment van geestelijke aanbidding.

→ en français   → in english

 

In U is Gods goedheid en mensenliefde op aarde verschenen. U bent gekomen opdat wij leven zouden bezitten in overvloed. Het is Uw vreugde te geven, ons te vervullen. U wil ons laten delen in Uw eigen leven, in Uw eigen Liefde. Help ons dan het stil te maken in ons hart, alleen te zijn met U, naar U te kijken, naar U te luisteren, tot U te spreken. U weet wat ons bezighoudt, ons bezorgd maakt, ons verwart. Spreek tot ons hart. Laat het de warmte van Uw liefde ervaren.  Lord Jesus, we adore You

U kent mij, U doorgrondt mij, U ziet mij waar ik ga of sta. U weet wat ik denk, wat ik voel. U let op al mijn wegen. Uw hand rust altijd op mijn schouder. In Uw aanwezigheid, in Uw blik wordt de geschiedenis van mijn leven de geschiedenis van Uw liefde voor mij.  Jezus, ik aanbid U

Tien melaatsen riepen: “Jezus, Meester, heb medelijden met ons.” Zij werden door U gereinigd. Een van hen kwam terug toen hij zag dat hij genezen was, hij wierp zich aan Uw voeten en bedankte U. U zei: “Er zijn er toch tien gereinigd! Waar blijven de negen anderen? Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling?” U bent gevoelig voor onze dankbaarheid.   Thank You Jesus

U vraagt dat wij anderen hun fouten zouden vergeven. U zegt: “Al heb je maar geloof als een mosterdzaadje, als je tegen de moerbeiboom zegt: ‘Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee’, dan zou hij je gehoorzamen.” U vraagt ons om altijd te bidden en niet op te geven want God verschaft spoedig recht aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen. Maar zal de Mensenzoon bij Zijn komst geloof op aarde vinden? Schenk ons in deze moeilijke tijd, de genade van een werkzaam geloof, opdat Uw Rijk mag komen.   Jesus, I believe

 

 

En Toi, la bonté de Dieu et Son amour pour les hommes se sont manifestés. Tu es venu afin que nous ayons la vie, la vie en abondance. Ce qui fait Ta Joie, c’est de donner. Tu veux nous partager Ta propre vie, Ton propre amour. Aide-nous à faire silence en nos cœurs, à être seul avec Toi, à Te regarder, Te parler, T’écouter. Tu sais ce qui nous préoccupe, nous inquiète, nous confond. Parle à notre cœur. Faites-lui l’expérience de la chaleur de Ton amour.  Lord Jesus, we adore You

Tu m’as scruté, Tu me sondes. Tu connais mon coucher et mon lever; de loin Tu discernes mes projets; Tu surveilles ma route et mon gîte, tous mes chemins Te sont familiers. Derrière et devant, Tu me serres de près, Tu poses sur moi Ta main. En Ta présence, en Tes yeux je vois l’histoire de ma vie comme une histoire de Ton amour pour moi.  Jezus, ik aanbid U

Dix lépreux élevèrent la voix: « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Ils furent purifiés par Toi. L’un d’entre eux, voyant qu’il était guéri, revint, se jeta le visage contre terre à Tes pieds en Te rendant grâce. Tu dis: « Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés? Et les neuf autres, où sont-ils? Est-ce que personne n’est revenu pour rendre grâce à Dieu, seulement cet étranger? Tu es sensible à notre gratitude.  Thank You Jesus

Tu demandes de pardonner aux autres. Tu dis: « Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore: ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous obéirait. » Tu nous demandes de prier constamment et de ne pas se décourager car Dieu fera bientôt justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Il ne tarde pas. Mais quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-Il la foi sur la terre? Donne-nous, en ce temps difficile, la grâce d’une foi active afin que ton Règne vienne.  Jesus, I believe

 

 

In You the kindness and love of God appeared on earth. You have come to give us life, life in fullness. It is Your joy to give. You want us to share in Your own life, in Your own Love. Help us to quiet our heart, to stay alone with You, to look at You, to listen to You, to speak to You. Let it experience the warmth of Your love.  Lord Jesus, we adore You

You have searched me, You know me. You know when I sit and when I rise; You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down; You are familiar with all my ways. You hem me in behind and before, and You lay Your hand upon me. In Your presence, in Your eyes, I understand the story of my life as the story of Your love for me.

Ten lepers called out: “Jesus, Master, have pity on us!” As they went, they were cleansed by You. One of them, when he saw he was healed, came back, threw himself at Your feet and thanked You. You asked, “Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Has no one returned to give praise to God except his foreigner?” We can touch Your heart by our gratitude.   Thank You Jesus

You command to forgive one another. You said: « If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it will obey you. » You want us to pray always and not to lose heart because God will soon grant justice to his chosen ones who cry to Him day and night. He does not delay in helping them. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Grant us, in this time of troubles, the grace of an active faith, so that Your kingdom may come.   Jesus, I believe

 

➝ Gebedsteksten van Holy Hour

 

Holy Hour wordt niet heropgestart. De vroegere gebedsteksten blijven nog ter beschikking.

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven