Gebedsavond 7 juli 2022 : teksten van Zuster Elisabeth en Teresa de Los Andes

Foto: Teresa de Los Andes met haar zus Rebeca.

Verheugt u, gij die de Heer aanhangt, blijft altijd Zijn Aanschijn zoeken.

Wij mogen waken bij de Heer uit dankbaarheid voor Zijn waken voor ons, in de olijfhof en nu deze avond, want Hij bidt altijd voor ons. Hij is bron van liefde en leven. We overwegen → de mysteries van het Licht.

 

Een brief van zr. Elisabeth aan pater Beaubis, jonge missionaris net voor zijn afreis naar China. L124:
 
Eerwaarde, vind je niet dat er voor de zielen geen afstand, geen scheiding bestaat? Het gebed van Christus “Vader, mogen allen één zijn” is hier werkelijkheid. De zielen op aarde en zij die verheerlijkt zijn in het licht van de aanschouwing lijken mij zo dicht bij elkaar omdat ze allen communiceren aan dezelfde God. Dezelfde Vader, die Zich aan de enen geeft in het geloof en in het geheim en die de anderen verzadigt met zijn goddelijke heerlijkheid, Hem dragen wij in ons. Dag en nacht is Hij met liefde over ons gebogen om zijn goddelijk leven mee te delen, in te storten. Hij wil van ons vergeestelijkte mensen maken, die Hem overal uitstralen. Welk een kracht gaat er uit van de apostel die altijd blijft aan de bron van Levend Water. Ze kan overvloeien naar allen rondom hem. Nooit is zijn ziel leeg, want hij communiceert aan het Oneindige! Ik bid veel voor je, opdat God je helemaal in bezit mag nemen.
 
Mocht Hij je laten delen in heel zijn geheim. Mocht alles in jou goddelijk zijn en getekend met zijn zegel. Mocht je tenslotte een andere Christus zijn, die zich inzet voor de eer van de Vader. Bid ook voor mij. Ook ik verlang apostel te zijn. Vanuit mijn geliefde eenzaamheid van de karmel wil ik werken voor Gods eer. Ik moet helemaal vol zijn van Hem om alles te vermogen. Eén blik, één verlangen wordt dan een onweerstaanbaar gebed dat alles bekomt, want men offert om zo te zeggen God aan God. Laten onze zielen één zijn in Hem. Terwijl jij Hem naar de mensen draagt, zal ik zoals Magdalena, stil in aanbidding bij de Meester blijven en Hem vragen dat Hij jouw woorden vruchtbaar maakt. ‘Apostel’ en ’karmelietes’ is één en hetzelfde. Mochten we helemaal van Hem zijn. We mogen ons laten overweldigen door zijn goddelijke stroom. Mocht Hij het Leven van ons leven zijn, de Ziel van onze ziel. Verblijven wij dag en nacht bewust onder zijn goddelijke inwerking. Geloof, eerwaarde, in mijn totale toewijding in de Heer.
Zr. Elisabeth van de Drie-eenheid.
 
Dank voor jouw goede brief. Ja, moge God onze zielen verenigen tot zijn glorie. Vereniging, communie!
 
 

Enkele gebedsteksten van de heilige Teresa de los Andes.
 
Jezus, U alleen bent mooi; U alleen kunt mij vreugde bezorgen. Ik roep U aan. Ik ween bij U. Ik zoek U in mijn ziel. Ik verlang dat U mij innerlijk bewerkt, breekt en kneedt om een zuivere hostie te zijn waar U kunt rusten. Ik wil dorsten naar liefde opdat andere zielen die liefde zouden bezitten. Mocht ik voor de schepselen en aan mijzelf sterven, opdat U in mij zou leven! Wij kunnen niets goed, mooi, waar bedenken dat niet in U is. In U is de wijsheid, waarvoor niets verborgen is, de macht, waarvoor niets onmogelijk is, de gerechtigheid die U mens deed worden om zonde en wanorde weer goed te maken. In U is de barmhartigheid die nooit ophoudt te vergeven. De liefde die heel de tederheid in zich draagt van een moeder, van broers, van de bruidegom. Kunnen wij ons iets voorstellen in het diepste van onze ziel, dat zich niet op oneindige wijze bevindt in U, God en mens?
 
Als wij bang zijn om tot U te naderen, kunnen wij kijken naar U te midden van de kinderen. U streelt ze, U drukt ze aan Uw hart. Wij kunnen naar U kijken te midden van Uw trouwe kudde, wanneer U het ontrouwe schaap op Uw schouders draagt. Wij kunnen naar U kijken bij het graf van Lazarus en luisteren naar wat U zegt over Magdalena: ‘Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij heeft veel liefde betoond’. Wat ontdekken wij in het Evangelie anders dan een goed, zacht, teder, medelijdend hart, Uw goddelijk Hart?
 
Wij moeten niet bang zijn dat de afgrond van Gods grootheid en die van ons niets, nooit één zouden kunnen worden. De passie van Uw liefde heeft U mens doen worden, opdat wij niet bang zouden zijn om tot U te naderen. Vanuit Uw passie bent U brood geworden om onze nietigheid te kunnen aannemen en te doen verdwijnen in Uw oneindig wezen.
 
Een echte bruid houdt van haar bruidegom en wil hem in niets tegenwerken; zo wil ik in alles U behagen. Ik wil in alles Uw wil vervullen, als was het die van mij, ook al is die kruisigend of tegengesteld aan mijn oordeel en opvatting. Zo wil ik U liefhebben. Als ik moeilijkheden tegenkom zal ik eraan denken dat U naar mij kijkt, dat U mijn weerstand ziet om te handelen en mijn liefde meet om die te belonen. Op pijnlijke momenten wil ik eraan denken dat U oneindig veel van mij houdt, dat U met mij bezig bent alsof er geen ander schepsel op aarde bestond; dat U mij ondersteunt opdat ik zou leven.

 

 
 
Rozenkrans: Mysteries van het Licht
 
1ste mysterie van het Licht: Jezus’ doop in de Jordaan: Jezus daalt af in het diepste puntje van de aarde om naast ons te komen staan in onze menselijke ellende. Hij werd solidair met de mens waar hij het verst van God verwijderd is geraakt. Bidden wij om ondersteuning voor mensen met verdriet en pijn.

 

2de mysterie van het Licht: de bruiloft te Kana: Door tussenkomst van Maria, verandert Jezus water in wijn en opent Hij het hart van zijn leerlingen voor het geloof. Daarmee maakte Hij een begin van de tekenen. We mogen aan Maria ons leed, ons verdriet, onze pijn en onze verlangens toevertrouwen en dan doen wat Jezus zal zeggen. Dan schenkt Hij nieuwe wijn van liefde en verbondenheid.

 

3de mysterie van het Licht: Jezus’ prediking in Galilea: ‘De tijd is vervuld, Gods koninkrijk is nabij: bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.’ Bidden wij om de bezieling van de heilige Geest voor mensen in dienst van de verkondiging en voor onszelf, opdat wij woorden van waarheid spreken.

 

4de mysterie van het Licht: De gedaanteverandering van Jezus op de berg: Jezus straalt van goddelijke heerlijkheid en de stem van de Vader weerklinkt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luistert naar Hem.’ Zo worden de leerlingen bemoedigd om in uren van beproeving stand te houden in hun geloof. Vragen we aan Maria om te leren luisteren naar de Heer en om de genadevolle momenten in ons leven te blijven gedenken.

 

5de mysterie van het Licht: Jezus geeft Zichzelf in de heilige Eucharistie: In elke hostie schenkt Jezus zichzelf aan ieder van ons persoonlijk. We krijgen in Hem een leven dat zonder ophouden bidt, dankt, liefheeft alsof Hij niemand anders had op deze wereld om lief te hebben. Ook een stukje van zijn kruis schenkt Hij aan ieder persoonlijk. Vragen wij aan Maria om ons helemaal aan de Heer te kunnen geven wanneer wij Hem ontvangen in de communie.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 4 augustus

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven