Gebedsavond 7 april 2022 : teksten van Elisabeth van de Drieëenheid

Schep in mij een zuiver hart mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.
 
In voorbereiding op witte donderdag, waken wij bij de Heer die uit liefde voor ons zijn lijden heeft willen aanvaarden. Wij kunnen ervoor kiezen om bij Jezus te zijn in zijn lijden, opdat Hij zich minder alleen zou voelen. Het schenkt Hem verlichting voor de pijn van onze ondankbaarheid. We overwegen eerst de → droevige geheimen van de rozenkrans.

 

Een brief van zr. Elisabeth geschreven aan een vriendin, enkele weken voor haar dood 

Mijn lieve Antoinette, het uur nadert waarop ik uit deze wereld naar mijn Vader zal overgaan. Vooraleer te vertrekken, wil ik je een woord van mijn hart, een testament van mijn ziel sturen. Nooit had het hart van de Meester de zijnen zo lief, als op dit ultieme moment waarop Hij hen zou verlaten! Me dunkt dat iets dergelijks zich afspeelt in Zijn bruidje, op de avond van haar leven. Ik voel dat een stroom uit mijn hart opstijgt naar jou!… lieve Antoinette, in het licht van de eeuwigheid ziet de ziel de dingen in hun ware gedaante. Wat is alles toch leeg wat niet voor God en met God gedaan werd! Ik bid je, merk toch alles met het zegel van de liefde. Het is het enige dat blijft. Wat is het leven toch ernstig: elk ogenblik wordt ons gegeven om ons dieper te ‘wortelen’ in God, naar het woord van Sint Paulus, opdat de gelijkenis met ons goddelijk model zoveel treffender zou zijn en onze eenheid zoveel intiemer. Maar ziehier het geheim om dit goddelijk plan te verwezenlijken: jezelf vergeten, jezelf loslaten, met jezelf geen rekening houden, naar de Meester opkijken, enkel naar Hem kijken, vreugde zowel als pijn aanvaarden als rechtstreeks komend van Zijn liefde. Dat vestigt de ziel op zo zuivere hoogten!… mijn lieve Antoinette, ik laat je mijn geloof na in de aanwezigheid van God, van God die niets dan liefde is en die inwoont in onze zielen. Ik vertrouw je dit toe: die intimiteit met Hem binnenin is de mooie zon geweest die mijn leven heeft bestraald en er een vooruit beleven van de hemel van gemaakt heeft. Dat is het wat me nu rechthoudt in het lijden. Ik ben niet bang voor mijn zwakheid, want die geeft me juist vertrouwen. De Sterke is immers in mij. Zijn alvermogende kracht is bij machte oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen, zegt de apostel. God beware je, mijn Antoinette, als ik daarboven ben, wil je mij dan toelaten je te helpen, je te vermanen als ik zie dat je de Meester niet alles geeft? En dit omdat ik je liefheb. Jouw twee kleine meisjes zal ik beschermen. Ik zal voor jou vragen wat nodig is om er twee mooie mensen van te maken, dochters van de liefde! Moge Hij jou helemaal als de Zijne bewaren, helemaal trouw. In Hem blijf ik helemaal van jou.


Zr. Marie-Elisabeth van de Drie-eenheid. (L333)

 
Om te bidden:

 
Heer, help mij mijn kracht te bewaren voor U, maak het stil in mij. Geef dat al mijn vermogens gericht blijven op de liefde. Leer mij aandacht hebben voor alles wat mijn krachten versnippert: het redetwisten met mijzelf, het koesteren van gevoeligheden, het nalopen van nutteloze gedachten of verlangens.
 
Leer mij als Magdalena, luisteren naar uw woorden, leer mij mijn ziel zo in handen houden bij U, dat niets mij nog kan deren. Dat ik zo vervuld blijf van U, dat niets meer in staat is mij uit die gewijde stilte te halen. Laat het geloof mij verlichten om U te ontdekken, levend, aanwezig in mij. Laat mij met zulke liefdevolle eenvoud bij U aanwezig zijn, dat U mij daarin met jaloerse zorg bewaart, dat U Uzelf kunt uitstorten in mij en vrij bent U te geven ‘naar uw maat’. Laat dan mijn ziel, zo vereenvoudigd en verenigd, de troon worden van uw onveranderlijke liefde.
 
Woord van mijn God, uitgesproken voor eeuwig, mijn leven wil ik doorbrengen luisterend naar U, mij volkomen laten onderrichten om alles van U te leren. Doorheen alle nachten, leegte en onmacht wil ik mijn blik op U gevestigd houden en blijven in uw groot Licht. Mijn beminde Zon, boei mij zozeer dat ik uw lichtkrans nooit meer kan verlaten.
 
Mijn beminde Christus, uit liefde gekruisigd, ik zou een bruid willen zijn voor Uw Hart, met heerlijkheid U bekleden, U liefhebben tot ik ervan sterf. Maar ik voel mijn onmacht en vraag U: bekleed mij met Uzelf, stem mij innerlijk af op alle verlangens van Uw ziel, doordrenk mij, overrompel mij, kom U in mijn plaats stellen, opdat mijn leven alleen nog een uitstraling zou zijn van Uw leven. Kom in mij als aanbidder, als Diegene die alles herstelt en redt.

 

 

Droevige geheimen van de rozenkrans
 
1ste droevige geheim: Jezus bidt in doodstrijd in de hof van olijven: Jezus sprak tot zijn leerlingen: ‘Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.’ ‘Vader voor U is alles mogelijk; laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik maar wat Gij wilt.’ ‘Simon, slaapt ge? Ging het dan uw krachten te boven één uur te waken? Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak’. Bidden wij voor de stervenden en voor mensen die bijzonder bedreigd worden.
 
2de droevige geheim: Jezus wordt gegeseld: De Herder wordt geslagen, de kudde verstrooid. Wij beschouwden Hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Jezus wordt uitgekleed en gegeseld totdat Hij één enkele wonde is geworden, naakt is Hij omhuld met een mantel van bloed. Daarmee wil Hij ons bedekken en onze wonden genezen. Jezus zal sterven om al Gods verstrooide kinderen weer samen te brengen. Bidden wij voor gezinnen die het moeilijk hebben, bidden wij voor gemeenschappen en landen in onderlinge tweespalt. 
 
3de droevige geheim: Jezus wordt met doornen gekroond: De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Zij bespotten en bespuwden Hem en sloegen met de rietstok op Zijn hoofd. Met de doornen van zijn kroon wil Jezus ons bevrijden van alle hoogmoed. 
 
4de droevige geheim: Jezus draagt zijn kruis: Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons, geef ons de vrede. Bidden wij om geduld, liefde en gelatenheid voor wie een zware last te dragen hebben. 
 
5de droevige geheim: Jezus sterft aan het kruis: Alles is volbracht, alles is verzoend. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede en door zijn striemen is er voor ons genezing. Wij mogen mensen aan Jezus’ doorstoken hart drukken om genade te bekomen van bekering, sterkte en redding.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 5 mei

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven