Gebedsavond 7 september 2023 : teksten van Thérèse van Lisieux

De leerlingen bleven eensgezind volharden…
 
Ging het uw krachten te boven 1 uur met mij te waken? vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Ze slapen terwijl Jezus in doodstrijd bidt. Ze zijn nog zozeer op zichzelf besloten dat hun band met Jezus niet hecht genoeg is om mee te voelen met zijn liefde en zijn pijn. Weest waakzaam en bid, opdat je niet op de bekoring in gaat, zegt Jezus daarom. Blijft hier en waakt met mij. Wij overwegen → de droevige geheimen
 

Een brief van Thérèse

Lieve mevrouw en zuster, dank voor de gebeden voor je kleine vriendin in de karmel. Ook zij bewaart een trouwe herinnering aan jou, in Hem die onze onverbreekbare band is. Als je maar wist hoezeer mijn ziel aan die van jou is gehecht! Welk een ambitie ik voor haar heb! Ik zou haar helemaal vrij willen, helemaal gegeven aan God, die haar bemint met zo’n grote liefde! Ja, lieve mevrouw, ik geloof dat het geheim van de vrede en het geluk erin bestaat zichzelf uit het oog te verliezen, zichzelf voorbij te zien. Dat wil niet zeggen dat men zijn lichamelijk en moreel lijden niet meer voelt. Ook de heiligen ondergingen deze kruisigende toestanden. Maar zij woonden dààr niet; ieder ogenblik verlieten zij die dingen; Lieve mevrouw, je laat me toe tot jou te spreken als tot een geliefde zus. Het komt mij voor dat de goede God van jou een grenzeloze overgave en vertrouwen vraagt in deze pijnlijke uren, waarin je die vreselijke leegte voelt. Bedenk dat Hij dan in je ziel grotere ruimte schept om Hem te ontvangen. Een soort oneindige ruimte zoals Hij zelf is. Tracht dan in de wil heel opgewekt te blijven, onder Zijn hand. Het staat mij voor dat de zwakste en zelfs de schuldigste ziel het meest reden heeft om te hopen. Deze daad, die ze stelt om zichzelf te vergeten en zich te werpen in de armen van God, verheerlijkt Hem meer en schenkt Hem meer vreugde dan alle terugplooien op zichzelf, dan elk zelfonderzoek dat haar fixeert op haar zwakheid, terwijl zij in het centrum van haar wezen een Redder bezit die haar elk moment wil reinigen. Herinner je deze mooie bladzijde waar Jezus tot zijn Vader zegt dat Hij ‘Hem macht gegeven heeft over alle mensen om eeuwig leven te schenken’. Dat is het wat Hij wil doen in jou. Hij wil dat je ieder ogenblik uit jezelf treedt, dat je elke zorg laat varen, om je terug te trekken in die eenzaamheid, die Hij Zich koos in de grond van je hart. Hij is daar altijd. Ook al voel je Hem niet. Hij wacht op jou en wil ‘een wonderbare ruil’ beginnen, eenzelfde intimiteit als tussen de Bruidegom en de bruid. Door zijn voortdurende aanraking wil Hij je bevrijden van je zwakheid, van je fouten, van alles wat je angstig maakt. Houd er niet teveel rekening mee of jij je ontvlamd of ontmoedigd voelt. Het is de wet van de ballingschap: van de ene in de andere staat te vallen. Geloof dat Hij nooit verandert, dat Hij in zijn goedheid altijd over jou gebogen is, om je mee te nemen en je te vestigen in Hem. Lieve mevrouw, het lijkt je misschien moeilijk jezelf te vergeten. Maak je hierover geen zorgen. Zie hoe eenvoudig het is. Ik ga je mijn geheim toevertrouwen. Denk aan God die in jou woont. Je bent zijn tempel. Langzamerhand went de ziel eraan te leven in dit aangenaam gezelschap. Ze begrijpt dat zij in zich een kleine hemel draagt, waarin de God van liefde zijn intrek heeft genomen. Het is dan net of zij ademt in een goddelijke atmosfeer. Alsof alleen nog haar lichaam op aarde is en haar ziel woont achter de wolken en de sluiers, in Hem die onveranderlijk is. Ik vertrouw je heel speciaal toe aan een kleine karmelietes, Thérèse van het kind Jezus. Vooraleer te sterven heeft ze beloofd, dat ze haar hemel zou doorbrengen met goed te doen op aarde. Ze bezit de genade de zielen te verruimen, hen te lanceren op de golven van het vertrouwen en de overgave. Ze heeft het geluk gevonden wanneer ze begon zichzelf te vergeten. Wil je haar iedere dag met mij aanroepen? Mocht zij ons deze wijsheid bekomen, die heiligen maakt en zoveel vrede en geluk schenkt aan de ziel.

 

Teksten bij de aanbidding

U die het hart van de moeders hebt geschapen, ik vind U de tederste van alle vaders. Jezus, mijn enige liefde, voor mij is uw hart helemaal moederlijk. Op elk moment volgt u mij, behoed u mij. Als ik U roep, talmt u nooit. En wanneer U zich voor mij schijnt te verbergen, dan bent U het nog die mij helpt om U te zoeken. Het is aan U alleen, Jezus, dat ik mij hecht. Het is in uw armen dat ik vlucht en mij verberg. Ik wil U beminnen als een klein kind, maar ook voor U strijden als een dapper krijger. Als een kind wil ik U overladen met mijn liefkozingen en als een soldaat werp ik mij voor U in de strijd.
 
Het is Uw Hart dat mij onschuldig verklaart en mij in die onschuld bewaart. U zal mijn vertrouwen nooit beschamen. Wanneer het stormt in mijn hart, dan richt ik mijn ogen, Jezus, op U. En in uw ogen vol mededogen lees ik: ‘mijn kind, de hemel heb Ik geschapen alleen voor U’. Dit besef ik goed, Heer, dat mijn zuchten en mijn wenen uw Hart raken. Hoewel serafijnen in de hemel U omringen, bedelt U om mijn liefde. U wil mijn hart, Jezus, ik geef het U. Al mijn verlangens vertrouw ik U toe. En hen die ik liefheb, o mijn Bruidegom en Koning, wil ik enkel nog beminnen uit liefde voor U.
 
Er is een vreugde die nooit voorbijgaat, die mij toelacht, elke dag. Die vreugde maakt mij diep gelukkig. Zij bestaat erin het lijden lief te hebben, ik glimlach terwijl ik ween. Ik aanvaard met dankbaarheid de rozen, ook al doen de doornen mij pijn. Wanneer de blauwe hemel zich voor mijn oog verbergt, is het mijn vreugde in de schaduw te blijven, mij te verbergen, mij klein te maken. Uw heilige wil, O Jezus, mijn enige Liefde, dat is mijn vreugde. Daarom ben ik nooit bang, ik hou evenveel van de nacht als van de dag.
 
Mijn vreugde bestaat erin om klein te blijven, ook als ik val onderweg. Dan kan ik mij vlug weer oprichten en U, Jezus, neemt mij bij de hand. Dan overlaad ik U met liefkozingen en zeg U dat U alles voor mij bent, ook als U zich voor mijn geloof verbergt. ( Als ik soms tranen stort is het mijn vreugde die goed te verbergen. Och, het lijden heeft zijn eigen charmes, wanneer men ze met bloemen kan versluieren!) Ik wil lijden zonder er over te spreken opdat U getroost zou zijn. Mijn vreugde bestaat erin onophoudend te strijden om uitverkorenen te verwekken voor Uw Liefde. Trek mij in de brand van uw liefde, maak mij zo innig één met U dat U nog slechts leeft en handelt in mij.
 

 

 

De droevige geheimen

1ste droevig geheim: Jezus bidt in doorstrijd tot zijn Vader :  In de hof van olijven doorstaat Jezus doodsangsten. Zijn zweet wordt bloed. In het meest verborgene van zijn ziel lijdt hij nog meer dan de fysieke pijn die Hem zal worden aangedaan. Jezus ziet zichzelf beladen met de schuld van allen en voelt zich geheel alleen, ook verlaten door zijn eigen leerlingen. De troost van een engel was nodig. Laten wij de Heer troosten met onze aanwezigheid.
 
2de droevig geheim: Jezus wordt gegeseld : Jezus wordt van zijn kleren ontdaan en de soldaten gaan tegen Hem tekeer tot zij vermoeid zijn. Jezus is één open wonde geworden. Met zijn bloed wil Jezus ons bedekken, met zijn wonden ons genezen. Zijn hartstocht stilt onze begeerten. Hij is de herder die allen tot eenheid brengt.
 
3de droevig geheim: Jezus wordt met doornen gekroond :  Jezus wordt gehoond, bespot en geslagen. Hij zwijgt en biedt geen weerstand. Gekroond met doornen straalt Hij nog zachtheid uit: zie daar de mens. Alleen door de doornen van zijn kroon kunnen onze zelfzucht en onze hoogmoed worden doorprikt en overwonnen.
 
4de droevig geheim: Jezus draagt zijn kruis :  Dochters van Jeruzalem, weent niet over mijn lijden, maar ween over uw zonden en over uw kinderen. Door het kruis te omarmen omarmt Jezus ons allen. Door zijn kruis te dragen overwint Hij ons kwaad. Zijn herhaaldelijk vallen onder het kruis maakt ons hervallen weer goed. De wonde in zijn schouder overwint ook ons verborgen kwaad.
 
5de droevig geheim: Jezus sterft aan het kruis :  Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede en door zijn striemen is er voor ons genezing. Hij vraagt aan de Vader vergeving voor ons allen. Hij schenkt ons zijn Moeder. Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 7 september

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven