Gebedsavond 6 oktober 2022 : teksten van Teresa van Avila en Thérèse van Lisieux

De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus.

We komen samen op donderdagavond, om een uur te waken zoals Jezus dat vroeg aan zijn apostelen, de avond voor zijn lijden. ‘Weest waakzaam en bid, opdat je niet op de bekoring in gaat. Blijft hier en waakt met Mij’. Een uitnodiging om mee te voelen met Zijn liefde en Zijn pijn. We overwegen de → Mysteries van het licht
 

Teresa van Avila schrijft in haar Weg van Volmaaktheid:
 
Als je het onze Vader wil bidden, tracht dan, omdat je alleen bent, altijd gezelschap te vinden. En is er een beter gezelschap dan dat van de Meester zelf, die je het gebed dat je gaat verrichten geleerd heeft. Haal je voor de geest dat de Heer bij je is en zie met welk een liefde en nederigheid Hij je onderricht. Geloof me, vermijd zoveel je kunt je van zo’n goede vriend te verwijderen. Indien je er een gewoonte van maakt Hem naar je toe te halen, als Hij ziet dat je Hem met liefde roept en alleen maar leeft om Hem voldoening te schenken, dan zal je Hem op de duur nooit meer kwijt raken. Hij zal je nooit alleen laten, Hij zal je helpen bij al wat je doet. Overal zal Hij bij je zijn. Denk je dat het een kleinigheid is altijd zo’n vriend aan je zijde te hebben? Jullie hebben een goede Vader, door de goede Jezus je gegeven. Erken er geen andere. Spreek alleen maar over Hem, en zorg ervoor, mijn dochters, je met Hem te mogen verheugen en je in zijn armen te werpen. Wie onder ons zou niet het nodige doen om een Vader als deze niet te verliezen. Als Vader wil Hij ons verdragen, hoe ernstig onze fouten ook zijn. Als wij ons naar Hem toekeren als de verloren zoon, zal Hij ons vergeven. Hij zal ons troosten in onze droefheid. Hij zal ons voeden zoals het een vader betaamt die beter is dan alle vaders van deze wereld. Zeg dan: Onze Vader die in de hemel zijt. Meen je dat het ons weinig aanbelangt te weten wat de hemel is en waar je de allerheiligste Vader moet zoeken? Het is zeer belangrijk niet alleen te geloven dat Hij daar is, maar te proberen het door ondervinding te begrijpen. Je weet dat God overal is en waar de koning zich bevindt, bevindt zich ook zijn hofhouding. Waar God is, daar is de hemel. De heilige Augustinus zocht Hem overal en vond Hem in zichzelf. Denk je dat het van weinig betekenis is deze waarheid te begrijpen? Te weten dat zij niet naar de hemel moet klimmen om tot haar eeuwige Vader te spreken of om van Hem te genieten en dat het niet nodig is luid tot Hem te roepen? Hoe zachtjes ze ook spreekt, Hij is zo dicht bij ons, dat Hij ons hoort. Ze heeft ook geen vleugels nodig om Hem te gaan zoeken, ze moet zich slechts in de eenzaamheid begeven om Hem in zichzelf te beschouwen. Ze moet niet verwonderd zijn daar zo’n goede gast te vinden. Ze mag tot Hem spreken in grote nederigheid zoals tot een vader. Ze mag Hem haar noden toevertrouwen en Hem haar leed bekennen, Hem vragen het te verhelpen. Als de Heer van hemel en aarde speciaal in mijn huis komt om mij een teken te geven van Zijn welbehagen en om zich in mijn gezelschap te verpozen, zou het niet goed zijn Hem alleen te laten. Het zou niet goed zijn om op Zijn uitnodiging waarbij Hij zelfs insisteert om Hem te vragen wat ik nodig heb, liever arm te willen blijven. Er bestaat geen mooier bouwwerk dan een zuivere en deugdzame ziel. In dit paleis woont de grote koning die je Vader wil zijn. Hij zetelt op een kostbare troon en deze troon is je hart. Laten wij Hem dit paleis van onze ziel zonder voorbehoud geven opdat hijzelf het leeg kan maken en het kan versieren als zijn eigen huis. Laten we Hem niets weigeren. Hij zal onze wil niet forceren, Hij neemt alleen maar wat wij Hem willen geven. Maar Hij geeft zichzelf slechts helemaal aan ons wanneer wij ons helemaal wegschenken aan Hem. Betreuren we het dat we onze Vader die we zo nodig hebben soms zo lang alleen laten. Denk daar vaak aan gedurende de dag, of doe het tenminste nu en dan.
 
Teresa:
 
Ik ben van U, want Gij hebt mij geschapen en mij verlost, Van U, want Gij hebt mij verdragen, Van U, want Gij hebt mij geroepen en zo op mij gewacht, van U, omdat ik toch niet verloren ging: Wat wilt Gij met mij doen? Mijn tedere liefde, hier ziet U nu mijn hart, Ik leg het in uw handpalm neer; Mijn lichaam, mijn ziel, mijn leven, mijn diepste genegenheden; Wat wilt Gij met mij doen?
 
O leven, dat aan allen het leven geeft, weiger mij het zo heerlijke water niet dat Gij belooft aan wie het vragen. Heer, ik verlang het en vraag het. Ik komt tot U. Want dit is het ware heelmiddel voor de ziel, door U gewond. O levende bronnen van de wonden van mijn God! Hoe overvloedig stroomt gij altijd voor ons behoud.
 
Thérèse:
 
Ik heb nood aan een hart dat brandt van tedere liefde voor mij, een hart dat mij door alles heen wil blijven steunen, een hart dat alles in mij bemint, zelfs mijn zwakheid. Een hart dat mij dag noch nacht verlaat. Ik heb nooit iemand gevonden die altijd van mij is blijven houden zonder ooit te sterven. Daarom heb ik nood aan een God die mens wordt zoals ik, om mijn broer te zijn en met mij te lijden.
 
Jezus, U hebt mij gehoord, o enige Bruidegom die ik liefheb. Om mijn hart te verrukken bent U mens geworden, hebt Gij uw bloed vergoten en leeft Gij nu voor mij in de eucharistie. Al kan ik uw aangezicht niet zien en uw stem niet horen, ik kan leven van uw genade en gaan rusten aan uw Hart. Want Uw hart is er voor mij alleen, zoals ook het mijne er is alleen voor U.
 
Ik wil alleen nog werken uit liefde voor U, om U plezier te doen, uw Hart te troosten en zielen te redden die u eeuwig zullen liefhebben. Ik smeek U dat het vuur van uw liefde mij onophoudend mag verteren en de stromen van oneindige tederheid in mijn ziel laat vloeien die in uw hart besloten zijn. Ik zou U willen troosten voor mensen die ondankbaar zijn en ik smeek U, ontneem mij de vrijheid U te mishagen. Als ik uit zwakheid toch nog val, laat dan uw goddelijke Blik mijn ziel onmiddellijk rein maken en al mijn onvolmaaktheden verteren zoals het vuur alles verteert en omvormt in zichzelf.
 


 

Rozenkrans: Mysteries van het licht

 
1ste Mysterie van het licht: Jezus laat zich dopen in de Jordaan: Jezus gaat in de rij staan van de zondaars, Hij daalt af in het water, in het diepste van onze menselijke ellende, van ons verdriet en onze pijn, om ons met Hem te laten opstaan als veelgeliefde zonen en dochters van de Vader, als koning, priester en profeet. Vertrouwen wij aan Maria alle doopleerlingen toe en ook de ouders die hun kinderen willen laten dopen.
 
2de Mysterie van het licht: Op de bruiloft te Kana verandert Jezus water in wijn: Jezus is de nieuwe Adam, Maria is de nieuwe Eva. In hen wordt de oorspronkelijke orde hersteld. Vragen wij Maria om tussenbeide te komen voor gehuwden die het moeilijk hebben met elkaar en voor alle gezinnen opdat zij in deze stormachtige wereld stand mogen houden, open voor een nieuwe toekomst.
 
3de Mysterie van het licht: Jezus verkondigt de blijde boodschap in Galilea: Bidden wij met Maria voor de bisschoppen en voor allen die Gods Woord verkondigen, dat zij waarheid spreken met liefde en gezag en zo genezing en bevrijding mogen bewerken voor velen.
 
4de Mysterie van het licht: Jezus wordt verheerlijkt op de berg: Nadat Hij aan Zijn apostelen Zijn lijden had voorspeld, mogen enkelen van hen getuige zijn van Zijn heerlijkheid. Bidden wij met Maria dat wij in uren van beproeving Jezus’ nabijheid, troost en sterkte mogen ervaren.
 
5de Mysterie van het licht: Jezus geeft Zichzelf aan ons in de Eucharistie: De Eucharistie bevat het volle vuur van Zijn liefde en alle kracht om het hart van mensen om te vormen. We krijgen in Hem een leven dat zonder ophouden bidt, dankt, liefheeft. Zoals Hij Zichzelf helemaal geeft aan ons, mogen ook wij onszelf helemaal geven aan Hem, delen in Zijn pijn om ook te delen in Zijn verrijzenis.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 3 november


 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven