Gebedsavond 3 oktober 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Teksten van de Karmelitaanse gebedsavond van 3 oktober 2019 

 

De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met Maria, de Moeder van Jezus +

‘Ging het uw krachten te boven één uur met mij te waken? Weest waakzaam en bid, opdat je niet op de bekoring in gaat. Blijft hier en waakt met Mij’. Zo vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Een uitnodiging om mee te voelen met Zijn liefde en Zijn pijn. We overwegen de → mysteries van het licht.

 

Uit een brief van Thérèse

12 juli 1896: Lieve Leonie, als je eens wist hoe blij ik ben nu ik zie in welk een goede gesteltenis jij verkeert. Ik verbaas mij er niet over dat de gedachte aan de dood jou aangenaam is, aangezien je niet meer gehecht bent aan wat dan ook op aarde. Ik verzeker je dat de goede God veel beter is dan je denkt. Hij is tevreden met een blik, een verzuchting van liefde. Ik voor mij vind dat wij alleen maar Jezus’ Hart moeten bekoren… Kijk eens naar een klein kind dat zijn moeder boos gemaakt heeft, omdat het kwaad of ongehoorzaam was. Als het zich in een hoek verstopt met een stuurs gezichtje of aan het schreeuwen gaat uit angst voor straf, dan zal zijn moeder zijn fout zeker niet zonder meer vergeven. Maar als het zijn armpjes uitsteekt en zegt: ‘geef mij een zoen, ik zal het niet meer doen’, zal zijn moeder het dan niet meteen teder tegen haar hart drukken en niet meer denken aan wat het heeft uitgespookt? … Toch weet zij goed dat haar kleintje bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw zal beginnen, maar dat geeft niet. En als het dan opnieuw haar hart weet te treffen, krijgt het nooit straf. In de tijd van de wet, voor de komst van onze Heer, zei de profeet Jesaja al in de naam van de Koning der hemelen: ‘Kan een moeder haar kind vergeten? Nee, en zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, Ik, Ik vergeet u nooit!’ Wat een heerlijke belofte! Ach, wij die leven onder de wet van de liefde, hoe zouden wij ons voordeel niet doen met de verliefde aanzoeken van onze Bruidegom? Hoe zouden wij bang zijn voor Hem die zich laat ketenen door één haar dat in onze hals ligt, zoals het Hooglied dit zegt. Wij moeten dus de kunst verstaan Hem blijvend geboeid te houden, die God die staat de bedelen om onze liefde.
Als Hij ons zegt dat door één haartje zo iets wonderlijks kan gebeuren, dan toont Hij ons daarmee dat het de kleinste daden zijn, verricht uit liefde, die zijn Hart bekoren.. Ach, als wij grootse dingen zouden moeten doen, dan zouden wij wel erg te beklagen zijn!.. Maar wat mogen wij gelukkig zijn, nu Jezus zich laat inpalmen door de allerkleinste!… aan kleine offers ontbreekt het je niet, lieve Léonie, bestaat je hele leven daar niet uit? Ik ben blij dat je zulk een schat vlak binnen je bereik hebt, vooral als ik bedenk hoe jij daaruit je voordeel zal weten te halen, niet alleen voor jezelf maar ook voor de zielen…Het is zo heerlijk Jezus met onze lichte offers te helpen bij het redden van de zielen die Hij heeft vrijgekocht met de prijs van Zijn bloed en die alleen maar op onze hulp wachten om niet in de afgrond te vallen. Het lijkt mij dat – als onze offers als die haartjes zijn uit het Hooglied, waardoor wij Jezus voor ons kunnen innemen, ook onze vreugden dat zijn. Daarvoor is het voldoende om zich niet op te sluiten in een ik-gericht geluk, maar onze Bruidegom ook de kleine vreugden aan te bieden die Hij op onze levensweg uitstrooit om onze zielen te bekoren en ze naar Hem op te heffen. Je vraagt mij nieuws over mijn gezondheid. Wel, lief zusje, ik hoest niet meer. Maar dat zal de goede God niet verhinderen om mij te komen halen wanneer Hij wil. Daar ik erg mijn best doe om een heel klein kind te zijn, hoef ik helemaal geen voorbereidingen te treffen. Jezus zelf moet al de reiskosten betalen en de toegangsprijs tot de hemel. Tot ziens, lief zusje, ik geloof dat ik steeds meer van je houd.

Je kleine zus, Thérèse van het Kind Jezus.

+++

 

Mijn beminde Bruidegom, tijdens Uw sterfelijk leven hebt U gezegd: ‘al wat je aan Mijn Vader zal vragen in Mijn naam, zal Hij u geven’. Ik ben er dus zeker van dat U mijn verlangens zult verhoren; ik weet het, hoe meer U wil geven, hoe meer U doet verlangen. En ik voel in mijn hart onmetelijke verlangens en het is met vertrouwen dat ik U vraag: kom bezit nemen van mijn ziel. Ach! ik kan de heilige communie niet zo vaak ontvangen als ik het verlang, maar, Heer, bent U niet almachtig? Blijf in mij zoals in het tabernakel, verwijder U nooit van Uw kleine hostie.

Na de ballingschap van deze aarde hoop ik van U te genieten in het Vaderland, maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel, ik wil alleen werken uit liefde tot U, met het enige doel U plezier te doen, uw Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig zullen liefhebben. Op de avond van dit leven zal ik voor U verschijnen met lege handen, want ik vraag U niet, Heer, mijn werken te tellen. Al onze gerechtigheden zijn bevlekt in Uw ogen. Ik wil mij bekleden met Uw eigen gerechtigheid en van Uw liefde het eeuwig bezit van Uzelf ontvangen. Ik wil geen andere troon, geen andere kroon dan U, mijn Welbeminde. In Uw ogen is de tijd niets, één enkele dag is voor U als duizend jaar, U kan mij dus in één ogenblik voorbereiden om voor U te verschijnen.

Ik zou U willen troosten voor de ondankbaarheid van de bozen en ik smeek U, ontneem mij de vrijheid om U te mishagen, als ik uit zwakheid val, laat uw goddelijke Blik dan dadelijk mijn ziel zuiveren en al mijn onvolmaaktheden verteren zoals het vuur alles omvormt in zichzelf. Ik smeek U mij onophoudend te verteren en in mijn ziel de stromen van oneindige tederheid te laten uitvloeien die in Uw Hart besloten liggen. Deze opdracht wil ik onophoudend vernieuwen totdat de schaduwen verdwenen zijn en ik U mijn liefde kan herhalen in een eeuwig van aangezicht tot aangezicht.

 

 

Rozenkrans: Mysteries van het licht

1ste Mysterie van het licht: Jezus laat zich dopen in de Jordaan: Jezus gaat in de rij van de zondaars staan, Hij daalt af in het water, in het diepste van onze menselijke ellende, van ons verdriet en onze pijn, om ons met Hem te laten opstaan als veelgeliefde zonen en dochters van de Vader, als koning, priester en profeet. Vertrouwen wij aan Maria alle doopleerlingen toe en ook alle kinderen die het doopsel nog niet ontvingen.

 

2de Mysterie van het licht: Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana: Jezus is de nieuwe Adam, Maria is de nieuwe Eva. In hen wordt de oorspronkelijke orde hersteld. Vragen wij Maria om tussenbeide te komen voor gehuwden die het moeilijk hebben met elkaar en voor alle gezinnen opdat zij in deze stormachtige wereld een ark mogen zijn, belofte van een nieuwe toekomst.

 

3de Mysterie van het licht: Jezus verkondigt in Galilea de blijde boodschap: Bidden wij met Maria voor de bisschoppen en voor allen die Gods Woord verkondigen, dat zij waarheid spreken met liefde en gezag en zo genezing en bevrijding mogen brengen voor velen.

 

4de Mysterie van het licht: Jezus wordt verheerlijkt op de berg: Nadat Hij aan Zijn apostelen Zijn lijden had voorspeld, mogen enkelen van hen getuige zijn van Zijn heerlijkheid. Bidden wij met Maria dat wij in uren van beproeving Jezus’ nabijheid, troost en sterkte mogen ervaren.

 

5de Mysterie van het licht: Jezus geeft zichzelf aan ons in de Eucharistie: De Eucharistie bevat het volle vuur van Zijn liefde en alle kracht om het hart van mensen om te vormen. We krijgen in Hem een leven dat zonder ophouden bidt, dankt, liefheeft. Zoals Hij Zichzelf helemaal geeft aan ons, mogen ook wij onszelf helemaal geven aan Hem. Zo mogen wij delen in Zijn pijnen om ook te delen in Zijn verrijzenis.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 7 april 2022

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven