Gebedsavond 1 juli 2021 : teksten van Zuster Elisabeth en Teresa de Los Andes

Foto: Teresa de Los Andes met haar zus Rebeca.
Karmelitaanse teksten voor 1 juli 2021 

Verheugt u, gij die de Heer aanhangt, blijft altijd Zijn Aanschijn zoeken.

Wij mogen waken bij de Heer uit dankbaarheid voor Zijn waken voor ons, in de olijfhof en nu deze avond, want Hij bidt altijd voor ons. Hij is bron van liefde en leven. We overwegen → de mysteries van het Licht.

 

 

Voor de aanbidding laten we ons helpen door een brief van zr. Elisabeth en enkele gebedsteksten van de heilige Teresa de los Andes.

H. Elisabeth van de Drie-eenheid schrijft aan de schoonbroer van haar zus Guite die seminarist was:

Eerwaarde, Sint-Paulus zegt dat wij ‘geen vreemdelingen en ontheemden zijn, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’. Door het geloof mogen wij nu al leven in deze bovennatuurlijke en goddelijke wereld. Daar, in de omhelzing van God, die helemaal liefde is, voel ik mij heel dicht bij jou! Zijn liefde, Zijn ‘te grote liefde’ (om nog eens de taal van de grote apostel te gebruiken): dat is de horizon van mijn leven. Zullen we ooit kunnen begrijpen hoezeer we worden bemind? Ik heb de indruk dat dit de wetenschap van de heiligen is. In zijn prachtige brieven verkondigt Sint-Paulus niets anders dan dit geheim van Christus’ liefde. Ik gebruik dus zijn woorden om voor jou mijn wensen te formuleren: ‘Moge de Vader je in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat jouw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in jouw hart, dat je in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Mocht je in staat zijn met alle heiligen te vatten wat de breedte en lengte, de hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Mocht je de volheid bereiken die de volheid is van God zelf’.
 
Ik verenig graag mijn gebed voor de kerk en voor het bisdom met dat van jou. De Heer woont in onze ziel. Zijn gebed is dus van ons. Ik zou er onophoudelijk willen aan communiceren, mij als een kleine beker houden aan de Levensbron, om deze vervolgens te kunnen doorgeven, zodat haar golven van oneindige Liefde stromen over de zielen. ‘Ik heilig mij voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid’. Maken we dit woord van onze geliefde Meester helemaal tot het onze. Laten we ons heiligen voor de zielen. Wij zijn allen leden van éénzelfde lichaam. Naarmate wij het goddelijk leven overvloedig in ons dragen, kunnen wij het doorgeven aan het grote lichaam van de kerk. Twee woorden vatten volgens mij alle heiligheid, alle apostolaat samen: ‘Vereniging, Liefde’. Vraag dat ik er ten volle mag van leven en daarom verborgen blijf in de H. Drie-eenheid. Je kunt mij niets beters wensen! God beware je, eerwaarde. Ik bid veel voor je. Mocht op de dag van je wijding God jouw ziel vinden zoals Hij ze verlangt. Verenigen we ons, om Hem door de kracht van onze liefde al onze fouten te doen vergeten, en laten we zoals Sint-Paulus zegt: ‘de lof zijn van zijn heerlijkheid’. L 191
 
 

H. Teresa de Los Andes

Jezus, U alleen bent mooi; U alleen kunt mij vreugde bezorgen. Ik roep U aan. Ik ween bij U. Ik zoek U in mijn ziel. Ik verlang dat U mij innerlijk bewerkt, breekt en kneedt om een zuivere hostie te zijn waar U kunt rusten. Ik wil dorsten naar liefde opdat andere zielen die liefde zouden bezitten. Mocht ik voor de schepselen en aan mijzelf sterven, opdat U in mij zou leven! Wij kunnen niets goed, mooi, waar bedenken dat niet in U is. In U is de wijsheid, waarvoor niets verborgen is, de macht, waarvoor niets onmogelijk is, de gerechtigheid die U mens deed worden om zonde en wanorde weer goed te maken. In U is de barmhartigheid die nooit ophoudt te vergeven. De liefde die heel de tederheid in zich draagt van een moeder, van broers, van de bruidegom. Kunnen wij ons iets voorstellen in het diepste van onze ziel, dat zich niet op oneindige wijze bevindt in U, God en mens?
 
Als wij bang zijn om tot U te naderen, kunnen wij kijken naar U te midden van de kinderen. U streelt ze, U drukt ze aan Uw hart. Wij kunnen naar U kijken te midden van Uw trouwe kudde, wanneer U het ontrouwe schaap op Uw schouders draagt. Wij kunnen naar U kijken bij het graf van Lazarus en luisteren naar wat U zegt over Magdalena: ‘Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij heeft veel liefde betoond’. Wat ontdekken wij in het Evangelie anders dan een goed, zacht, teder, medelijdend hart, Uw goddelijk Hart?
 
Wij moeten niet bang zijn dat de afgrond van Gods grootheid en die van ons niets, nooit één zouden kunnen worden. De passie van Uw liefde heeft U mens doen worden, opdat wij niet bang zouden zijn om tot U te naderen. Vanuit Uw passie bent U brood geworden om onze nietigheid te kunnen aannemen en te doen verdwijnen in Uw oneindig wezen.
 
Een echte bruid houdt van haar bruidegom en wil hem in niets tegenwerken; zo wil ik in alles U behagen. Ik wil in alles Uw wil vervullen, als was het die van mij, ook al is die kruisigend of tegengesteld aan mijn oordeel en opvatting. Zo wil ik U liefhebben. Als ik moeilijkheden tegenkom zal ik eraan denken dat U naar mij kijkt, dat U mijn weerstand ziet om te handelen en mijn liefde meet om die te belonen. Op pijnlijke momenten wil ik eraan denken dat U oneindig veel van mij houdt, dat U met mij bezig bent alsof er geen ander schepsel op aarde bestond; dat U mij ondersteunt opdat ik zou leven.


 

 

Rozenkrans: Mysteries van het Licht

1ste mysterie van het Licht: Jezus’ doop in de Jordaan: Jezus daalt af in het diepste puntje van de aarde om naast ons te komen staan in onze menselijke ellende. Hij werd solidair met de mens waar hij het verst van God verwijderd is geraakt. Bidden wij om ondersteuning voor mensen met verdriet en pijn.

 

2de mysterie van het Licht: de bruiloft te Kana: Door tussenkomst van Maria, verandert Jezus water in wijn en opent Hij het hart van zijn leerlingen voor het geloof. Daarmee maakte Hij een begin van de tekenen. We mogen aan Maria ons leed, ons verdriet, onze pijn en onze verlangens toevertrouwen en dan doen wat Jezus zal zeggen. Dan schenkt Hij nieuwe wijn van verbondenheid en liefde.

 

3de mysterie van het Licht: Jezus’ prediking in Galilea: ‘De tijd is vervuld, Gods koninkrijk is nabij: bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.’ Bidden wij om de bezieling van de heilige Geest voor mensen in dienst van de verkondiging en voor onszelf, opdat wij woorden van waarheid kunnen spreken.

 

4de mysterie van het Licht: De gedaanteverandering van Jezus op de berg: Jezus straalt van goddelijke heerlijkheid en de stem van de Vader weerklinkt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luistert naar Hem.’ Zo worden de leerlingen bemoedigd om in uren van beproeving stand te houden in hun geloof. Vragen we aan Maria om te leren opzien naar de Heer en om de genadevolle momenten in ons leven te blijven gedenken.

 

5de mysterie van het Licht: Jezus geeft Zichzelf in de heilige Eucharistie: In elke hostie schenkt Jezus zichzelf aan ieder van ons persoonlijk. We krijgen in Hem een leven dat zonder ophouden bidt, dankt, liefheeft alsof Hij niemand anders had op deze wereld om lief te hebben. Ook zijn pijnen en zijn leed schenkt Hij aan ieder persoonlijk. Vragen wij aan Maria om ons helemaal aan de Heer te kunnen geven wanneer wij Hem ontvangen in de communie.

 

Karmelitaanse gebedsavond op donderdag 7 april 2022

 

Uitnodiging tot delen:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven