Titus Brandsma, een gedichtje vanuit zijn gevangeniscel

In zijn gevangeniscel te Scheveningen, enkele maanden voor hij stierf in het concentratiekamp te Dachau, schreef Titus Brandsma vóór een Christusbeeld een zeer eenvoudig gedichtje dat reeds veel zieke en lijdende mensen getroost heeft.

24 juli 1936 Martelaressen van Guadalajara

Paus Johannes Paulus II verklaarde de drie karmelietessen van Guadalajara in Rome zalig op 29 maart 1987.
“Allen vergaven voor hun dood hun beulen met heel hun hart. Deze zaligen die zijn grootgebracht om de altaren te eren, waren niet betrokken bij politieke of ideologische strijd en wilden dat ook niet. (…) Ze leefden liefdevol en stierven vergevensgezind. Bewust van het sterven voor hun geloof, riepen velen onder hen “Lang leve Christus Koning! “.

27 juli Zalige Titus Brandsma, Ocarm 1881-1942

Geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster, 23 februari 1881 – Overleden te Dachau, 26 juli 1942.
“God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de gehele schepping. Ieder moment schept God alles dat is uit het niets tevoorschijn. Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los van het alledaagse leven, maar staat hij of zij er juist voluit in”.

28 juli Zalige Johannes Soreth 1394-1471

‘Een spiegel van het kloosterlijk leven, een eer en glorie voor de Orde van de Carmel, een hervormer, zoals de toekomst er nog zelden een zien zal, een man, die zich in beschouwing en gebed geheel en al had gegeven aan God en aan het tot hoger bloei brengen van zijn Orde’.

16 augustus Zalige Maria Sagrario de San Luis Gonzaga 1881-1936

Toen de politieke toestand in Spanje in 1931 verslechterde, vertrouwde ze haar medezusters toe dat ze wenste te sterven als martelaar. Op 1 juli 1936 werd Maria Sagrario opnieuw verkozen tot priorin. Twee weken later barstte de Spaanse burgeroorlog uit met zijn anti-klerikale uitwassen.
Op 10 mei 1998 verklaarde paus Johannes Paulus II Maria Sagrario de San Luis Gonzaga zalig, als martelaar van de Spaanse burgeroorlog.

18 augustus Martelaren van de “Pontons” – 1794

“Deze mannen waren reeds geschrapt uit het boek van de Republiek, men zei me hen in alle stilte te doen sterven…”
1. Jean-Baptiste Duverneuil (“père Léonard”), geboren in 1737 te Limoges, priester en Ongeschoeid Karmeliet te Angoulême.
2. Jacques Gagnot (“père Hubert de Saint-Claude”), Ongeschoeid Karmeliet te Nancy, geboren te Frolais op 9 februari 1753.
3. Michel-Louis Brulard, Ongeschoeid Karmeliet te Charenton, geboren op 11 juni 1758 te Chartres.

12 september Zalige Maria van Jezus (Lopez de Rivas) 1560-1640

Reeds tijdens haar leven werd Maria van Jezus beschouwd als een heilige. Nog voor 1580 schreef H. Teresia van Avila, die haar zeer waardeerde: “Maria van Jezus zal niet alleen een heilige worden, ze is er nu al een”. Zij deed ook beroep op haar hulp bij het schrijven van haar eigen manuscripten. Tijdgenoten prezen Maria’s openhartigheid en buitengewone eenvoud, en getuigden van grote genaden die ze ontving tijdens het contemplatieve gebed. Geschiedschrijvers uit die tijd omschreven haar tijdens haar leven reeds eveneens als een heilige religieuze wiens populariteit die van H. Teresia evenaarde.

5 november Zalige Françoise van Amboise 1427-1485

De ontmoeting met Johannes Soreth, toen prior-generaal van de Karmel, hielp haar om haar droom toch te verwezenlijken. Hij was van plan om net zoals in de Nederlanden, ook in Bretagne kloosters te stichten, sprak vol vuur over het leven in de Karmel en kon onmiddellijk rekenen op de steun van de jonge weduwe. (…) Pas vijf jaar later, nadat de politieke problemen rond haar weigering om opnieuw in het huwelijk te treden waren opgelost, kon Françoise hen vervoegen. In 1469 legde ze de geloften af; enige tijd later werd ze verkozen tot priorin.

6 november Zalige Eufrasius van het Kind Jezus 1897-1934

Zijn kindertijd en jeugd bracht hij grotendeels door onder voogdij van zijn grootvader. Daarna liep hij school bij de ongeschoeide karmelieten van Villafranca (Navarra). Hij trad in bij hen en legde de eeuwige geloften af op 18 maart 1922. Op 23 september van hetzelfde jaar werd hij tot priester gewijd en werd hij hoogleraar theologie en filosofie aan verscheidene hogescholen. Ondertussen oefende hij eveneens een vruchtbaar priesterambt uit.

7 november Zalige Francisco Palau van Jezus Maria Jozef 1811-1872

In tegenstelling tot de rationele theologische doctrines van zijn tijd, benadrukte Francisco de nood om in het spirituele leven terug te keren naar Gods liefde. Het geheim van pater Francisco’s geestelijk leven en zijn kerkelijke zending was zijn ontmoeting met de Christus die leeft in zijn Mystiek Lichaam, de Kerk. Hij zocht de grootste eenzaamheid op om in dialoog te treden met Christus en om vanuit deze afzondering gezonden te worden naar Christus’ Bruid, de Kerk, die hij in een veelzijdig apostolaat diende.

29 november 1638 Zalige Dionysius en Redemptus

Z. Dionysius van de Menswording (priester) en Z. Redemptus van het Kruis (religieus) werden de eerste martelaren van de karmelietenorde.
Beide Karmelieten werden op 10 juni 1900 zalig verklaard door paus Leo XIII.
Deze gedachtenis is het feest voor de karmelbroeders-niet-priester.

5 december Zalige Bartholomeus Fanti -1495

Bartholomeus Fanti, in 1452 tot priester gewijd in de Orde van de Karmel, bracht velen tot Gods Heilige Liefde en toewijding aan Maria.
Samen met Joannes Soreth stichtte hij de Derde Orde van de Karmel.
Zijn liefde voor de eucharistie bracht hem tot de gewoonte om de gelovigen te zalven met de olie van de lamp van het Heilig Sacrament, waarvan wordt gezegd dat het genezingen en bekeringen tot gevolg had.
Op 21 augustus 1909 werd Bartholomeus Fanti zalig verklaard door paus Pius X.

16 december Zalige Maria van de Engelen 1661-1717

Op 14-jarige leeftijd trad ze toe tot de Ongeschoeide Karmelietessen van St. Christina in Turijn. Ze koos de naam Maria van de Engelen. Spoedig echter wordt ze overmand door twijfels en beleeft ze een donkere nacht die ze pas drie jaar later met behulp van haar spirituele begeleider te boven komt. Als ze 33 is, wordt ze verkozen tot priorin van het klooster en zal nog drie keer voor deze functie herkozen worden. In 1702 sticht ze het klooster van Moncalieri.

4 februari Zalige Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 1894-1967

Marie-Eugène de l’Enfant Jésus was niet alleen een man van de daad maar tevens een groot mysticus en voelde zich zeer aangetrokken tot de H. Geest.
In 1929 ontmoet hij drie jonge vrouwen die een leven van intens gebed willen leiden terwijl ze een professionele activiteit bleven uitoefenen.
Hij raakte vooral bekend door zijn boek “Je veux voir Dieu” over de rijkdom van de Teresiaanse Spiritualiteit en waarin hij veel aandacht besteedt aan de mystieke ervaringen van H. Teresa van Avila.

24 februari Zalige Josefa Naval Girbés OCDS 1820-1893

Ze raakte vele levens, onderrichtte basiscatechese, benadrukte het belang van gebed en meditatie, bereidde kinderen voor op de eerste communie en moedigde deelname aan kerkelijke activiteiten aan. Ze bereidde ook jonge vrouwen voor op hun roeping als echtgenote en moeder, of als religieuze. Zij werd alom geprezen om haar pedagogische inzichten en catechese.
Haar basisprincipe was: ““Heilig jezelf en heilig anderen. Volg in alles altijd de wil van God in het leven en werken van alledag”.

17 april Zalige Baptista Spagnoli 1447-1516

Baptista werd onderwezen in literatuur en filosofie door belangrijke humanisten uit die tijd, maar onder invloed van slechte vrienden ging hij het verkeerde pad op en werd door zijn vader uit huis gezet. Een mystieke roeping bracht hem in 1463 echter naar het hervormde Karmelklooster te Ferrara.

18 april Zalige Maria van de Menswording 1566-1618

Innerlijk bewogen door de geschriften en de geestelijke ingevingen van de Heilige Teresa, zette Barbe zich geheel in voor de vestiging van de eerste uit Spanje komende Ongeschoeide Karmelietessen in Frankrijk, waaronder Moeder Anna van Jezus en Moeder Anna van Sint-Batholomeus die door Teresa van Avila zelf onderricht waren.

23 april Zalige Teresia-Maria van het Kruis 1846-1910

Reeds als jong kind houdt ze van bidden, weet ze zich bemind door Christus en voelt ze een sterke behoefte deze liefde te beantwoorden. Ze kent eveneens een grote devotie voor Maria. Tijdens haar adolescentie ondervindt ze dat het gebed even krachtig is als daden stellen. Daarom neemt ze regelmatig deel aan de eucharistische aanbidding. …

28 april Zalige María Felicia van Jezus Sacrament (Chiquitunga) 1925-1959

“Een jong christelijk model”, “…een vervuld, zeer intelligent persoon die steeds vreugde uitstraalde”,  “… een jonge getuige van het feit dat heiligheid steeds mogelijk is en geen onbereikbaar ideaal”, “… een model van een reflecterend persoon, die dingen in vraag stelde omdat er zaken zijn die nodig zijn om te bespreken wanneer we naar het goede toe wandelen” …

29 mei Zalige Elia di San Clemente 1901-1927

Vanaf het begin verliep haar kloosterleven over een moeilijke weg. Ze ervaarde een nacht van de geest, als een muur van brons, schreef ze, die alles verdoezelde waarin ik had geloofd. Maar net in deze schaduwen vond Elia de zekerheid dat God haar enige liefde was. Deze liefde viel samen met haar dagelijks leven.

12 juni Zalige Alfons-Maria van de Heilige Geest : Joseph Mazurek 1891-1944

Volgens tijdgenoten was P. Alfons-Maria Mazurek “een toonbeeld van religieuze ijver en priesterlijke toewijding”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de streek bezet door het Duitse leger. P. Alfons-Maria Mazurek liet zich niet intimideren door de nieuwe wetten van de bezetters. Ondanks de dreiging van vergelding bleef hij jonge aspirant-karmelieten vormen en onderdak verlenen aan Silezische vluchtelingen.

14 juni Zalige Maria Candida dell’Eucaristia 1884-1949

Bij haar zaligverklaring op 21 maart 2004 zei paus Johannes-Paulus II over Maria Candida dell’Eucaristia: “Zij was een authentieke mystica van de Eucharistie; ze maakte er het eenmakende centrum van haar ganse bestaan van volgens de karmelitaanse traditie en specifiek het voorbeeld volgend van H. Thérèse van Jezus en H. Johannes van het Kruis”.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven