Gebedsteksten Holy Hour 8 januari 2020

Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat groot in de ogen van de wereld. Laat ons kiezen voor licht, eenvoud, nederigheid.
Laisse nous entendre Ta demande: Que cherchez-vous?
Follow Me and I will make you fishers of man. Help us to leave more and more behind to follow You. 

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2019-2020

We beginnen het nieuwe jaar met het hoogfeest van Uw Moeder. Zij moge ons helpen om doorheen dit nieuwe jaar Uw Naam te aanroepen met geloof en liefde. Jezus, Uw Naam is balsem, verdediging en hulp voor ieder hart.
Jésus, sois avec moi, devant moi, derrière moi, à ma gauche, à ma droite, sois en moi, au-dessus de moi, au-dessous de moi.
Jesus, be in every heart that thinks of me, in every mouth that speaks to me, in every eye that sees me, in every ear that hears me. Be everything in me.

Gebedsteksten Holy Hour 18 december ’19

De lege kribbe wacht op U. U komt in alle eenvoud, nederig, teder. U wordt een klein kind, een stukje brood, want U wil ons hart raken. Nooit dringt U Zich aan ons op. Altijd kijkt U naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen.
La crèche vide T’attends. Tu viens en toute simplicité, humble et doux. Tu Te fais petit, un petit enfant, un petit morceau de pain.
The empty manger that awaits You reminds me that You never impose Yourself upon me. You live with simplicity, humble and meek.

Gebedsteksten Holy Hour 11 december ’19

Uw Onbevlekte Moeder heeft toegestaan dat God bezit nam van heel haar wezen. Wij prijzen U om haar zuiverheid, haar nederigheid, haar trouwe liefde.
Aide nous à grandir dans ces vertus. Apprend nous la simplicité de nous savoir aimé de Dieu et d’ être transformé par Son amour.
May God take full possession of our whole being.

Gebedsteksten Holy Hour 4 december ’19

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik Uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen.
J’ai besoin de Toi.
On You rest my deliverance, my honour; my refuge is in You.

Gebedsteksten Holy Hour 27 november 2019

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden Uw geboorte, Uw dood en verrijzenis en de uitstorting van Uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt.
Merci pour chaque parole que Tu as dites, pour chaque sacrement par laquelle Tu nous as touché de Ton amour.
Thank You for every word You spoke to us, for every sacrament that touched our heart.

Gebedsteksten Holy Hour 20 november 2019

+
Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke God, ontferm U over ons en over de hele wereld.
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
+

Gebedsteksten Holy Hour 13 november 2019

Help ons het stil te maken in ons hart, Leer ons alleen zijn met U, naar U kijken, naar U luisteren, tot U spreken. U weet wat ons bezighoudt, ons bezorgd maakt, ons verwart. Spreek tot ons hart.
Aide nous à faire silence. Aide nous à être seul avec Toi. Apprends nous à Te regarder, à Te parler, à T’écouter.
Make silence in our hearts. Help us to stay alone with You. Help us to look at You, to listen to You, to speak to You.

Gebedsteksten Holy Hour 6 november 2019

Hier zijn wij, door U gezocht, door U gevonden. U zegt aan ieder van ons: Vandaag moet Ik in jouw huis te gast zijn. Als wij U bij ons weten zien wij alles met nieuwe ogen.
Nous voici, Tu nous a cherché, Tu nous a trouvé.
And now, here we are. You have searched for us, You found us.

Gebedsteksten Holy Hour 30 oktober 2019

Mijn Heer en mijn God, ontneem mij alles wat mij van U verwijdert, schenk mij alles wat mij dichter brengt bij U, ontneem mij aan mijzelf en schenk mij aan U.
Mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi tout ce qui m’éloigne de Toi. Donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi. Détache-moi de moi-même pour me donner tout à Toi.
My Lord and my God, take from me everything that distances me from You. Give me everything that brings me closer to You. Detach me from myself to give my all to You.

Gebedsteksten Holy Hour 23 oktober 2019

Help mij inzien wat U in mijn leven hebt gedaan, hoe teder U mij hebt begeleid, hoe U mij hebt uitgekozen, ik zegen U om Uw vaderlijke, tedere nabijheid.
Aide moi à reconnaitre tout ce que Tu as fait pour moi dans ma vie, Ta tendresse qui m’a accompagné. C’est Toi qui m’ as choisi, je Te béni pour Ta tendre proximité paternelle.
Help me to recognize all of the things that You have done for me in my live. How tenderly You have accompanied me.

Gebedsteksten Holy Hour 16 oktober 2019

U hebt mij geschapen, mij verlost, mij verdragen, mij geroepen, U hebt zo op mij gewacht en mij behoed zodat ik niet verloren ging. Ik schenk U mijn hart, mijn lichaam, mijn ziel, mijn genegenheden.
Tu m’as créée, Tu m’as rachetée, Tu m’as supportée, Tu m’as appelée, Tu m’as attendue, Tu m’as protégée pour que je ne me perde pas. Prends mon cœur, mon corps, mon âme, mes affections.
You created me, You redeemed me, You called me, You had so much patience with me, You protected me so that I was not lost. I give You my heart, my body, my soul, my affections.

Gebedsteksten Holy Hour 9 oktober 2019

Maak ons nederig, geef dat wij ons laten leiden door Zijn tedere liefde en leer ons bidden: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome.
Rends nous humble, apprends nous à nous laisser guider par Son Amour, par Sa tendresse. Apprends nous à prier: Père, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne.
Make us humble, let us be guided by His love and tenderness. Teach us to pray: Father, Hallowed be Your Name, Your Kingdom come.

Gebedsteksten Holy Hour 2 oktober 2019

Uw gelaat kan ik niet zien, Uw stem niet horen, maar ik mag leven van Uw genade en rusten aan Uw Hart.
Je ne peux voir l’éclat de Ta face, ni entendre Ta voix, mais je peux vivre de Ta grâce et me reposer sur Ton Cœur.
If I can’t see Your face, or catch the music of Your voice, I can live by Your grace and find my rest in Your Sacred Heart.

Gebedsteksten Holy Hour 25 september 2019

U staat hier voor ons, U kijkt naar ons met liefde. U kijkt naar ons zoals niemand anders naar ons kijkt. U kijkt dieper dan onze mislukkingen, onze tekorten. U ziet onze waardigheid als kind van de Vader.
Tu T’arrêtes ici pour nous regarder avec des yeux de miséricorde; Tu nous regarde comme personne ne le fait.
You are here to look at us with eyes of mercy, You look at us as no one ever did.

Gebedsteksten Holy Hour 18 september 2019

U wil dat wij bij U zijn. U neemt ons op in Uw gemeenschap, U schaamt zich niet dicht bij ons te zijn, wij mogen U aanraken, U alles zeggen wat ons beroert, U alles vragen, U kijkt ons aan
Tu nous veux avec Toi. Tu nous accueilles dans Ta communauté.
You want us to be with You. You take us up into Your community.

Gebedsteksten Holy Hour 11 september 2019

U hebt dorst naar ons, naar elk mensenhart. U bent onophoudend op zoek naar ons. Leer ons geloven in Uw verlangen naar ons.
Tu as soif de nous, de chaque coeur humain. Tu nous cherches continuellement. Aide nous à croire que Tu aspires à nous.
You are always thirsting for us, for every human heart. You are always in search for us. Help us to believe in Your desire for us.

Gebedsteksten Holy Hour 4 september 2019

Wij danken met U de Vader omdat Hij ons heeft ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar Uw koninkrijk.
Avec Toi nous rendons grâce au Père qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans Ton royaume.
With You we give thanks to the Father, who has rescued us from the power of darkness and transferred us into Your kingdom.

Gebedsteksten Holy Hour 28 augustus 2019

U hebt ons gemaakt voor U en ons hart blijft onrustig tot het rust vindt in U. U bent hier aanwezig in deze heilige Hostie, het groot geheim van ons geloof: God ons zo nabij, God met ons.
Tu nous as fait pour Toi et notre coeur est sans repos jusqu’à ce qu’il repose en Toi.
You have made us for Yourself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in You.

Gebedsteksten Holy Hour 21 augustus 2019

U smeekt, U bedelt om onze openheid. Wij ontvangen druppelsgewijs, maar U wil een oceaan van liefde geven.
Tu Te fais suppliant, mendiant notre accueil. Nous recevons par gouttes, lors que Tu veux donner un océan d’amour.
You are pleading, even begging us to be open. You have to give Your Love sparingly, while You could give an ocean.

Gebedsteksten Holy Hour 14 augustus 2019

Wij gedenken de grote vreugde waarmee U vandaag Uw Moeder bij U hebt opgenomen in de hemel. Zij bezat het grote vertrouwen om ondanks haar kleinheid instrument te zijn in Gods heilsplan.
Nous célébrons la grande joie de Ton Cœur quand Tu as pris chez Toi Ta Maman au ciel.
Today we celebrate the great joy of Your heart when You have token Your Mother with You in heaven.

Gebedsteksten Holy Hour 7 augustus 2019

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet mijn gedachten, U bent vertrouwd met al mijn wegen.
Seigneur, Tu m’as scruté et Tu me connais; de loin Tu discernes mes projets ; Tu surveilles ma route et mon gîte et tous mes chemins Te sont familiers.
You have searched me, Lord, and You know me. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down; You are familiar with all my ways.

Gebedsteksten Holy Hour 31 juli 2019

Dank dat wij Uw Aanwezigheid in ons leven mochten ontdekken. Dank dat wij U mochten leren kennen, ieder op een eigen wijze. Mocht Uw goedheid, waarheid en schoonheid ons altijd blijven fascineren.
Merci pour la grâce d’avoir pu découvrir Ta présence, Ta proximité dans notre vie, chacun à sa manière. Que Ta bonté, Ta vérité, Ta beauté nous fascinent notre vie entière et pour l’éternité.
We bless You for the way every one of us has discovered Your closeness and Your presence. Let us remain fascinated by Your goodness, Your truth, Your beauty, every day of our whole life.

Gebedsteksten Holy Hour 24 juli 2019

U kent ons zo goed. Ieder van ons mag zeggen: U hebt voor mij gekozen, U hebt mij ervoor bestemd dat ik U mag kennen, U mag liefhebben, voor U mag leven.
Tu nous connais si bien. Chacun peut dire: Tu m’as choisi, Tu as choisis pour moi, Tu m’as consacré, pour Te connaitre, pour T’aimer, pour que je vive pour Toi seul.
You know us so well. Every one can say: You chose me, You chose for me, You consecrated me to know You, to love You, to live for You alone.

Gebedsteksten Holy Hour 17 juli 2019

Niemand heeft meer van ons gehouden dan U. Niemand heeft meer voor ons gedaan en geleden dan U. U hebt Zichzelf tot onze naaste gemaakt. Niemand is zo dicht bij ons als U.
Personne nous a aimé comme Tu nous a aimé, personne a tant fait et tant souffert pour nous comme Toi, Tu T’es montré notre prochain. Personne ne se rapproche aussi près de nous.
Nobody has loved us so much like You. Nobody has done and suffered so much for us like You. You made Yourself a neighbour to us. Nobody is so close to us like You.

Gebedsteksten Holy Hour 10 juli 2019

U bent er niet bang voor U aan ons te hechten, U houdt van verbondenheden, die bevrijden, niet beklemmen. Laat ons de tederheid van Uw liefde smaken in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom.
Tu nous aimes avec générosité, Tu n’as pas peur de T’attacher à nous. Tu aimes les liens qui libèrent au lieu de contraindre.
You are not afraid of bonding with us. You love bonds which free, rather than constrain.

Gebedsteksten Holy Hour 3 juli 2019

U kijkt in het hart van elke mens. U ziet elke verborgen pijn. Maar ook het goede dat in elkeen tot ontplooiing wil komen.
Tu regardes le cœur de chaque homme. Tu vois la souffrance cachée. Mais aussi le bien qui vit dans le cœur de chacun pour être développé.
You see into the heart of every man. You see every hidden pain but also the good that is hidden in every person and must be developed.

Gebedsteksten Holy Hour 26 juni 2019

Ons geloof is zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Heer, versterk ons geloof.
Notre foi, beaucoup plus précieuse que l’or, est mise à l’épreuve afin de prouver sa valeur. Fortifie notre foi.
Being more precious than gold, faith must be tested by fire. Strengthen our faith.

Gebedsteksten Holy Hour 19 juni 2019

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd.
L’Eucharistie est Ton Corps qui se donne. Il n’y a rien de plus puissant au monde pour transformer nos cœurs. Par la puissance de Ton Corps et de Ton Sang tout va être reconstruit.
The holy Eucharist is Your Body given to us. There is no other force in this world so powerful to transform our hearts. By the power of Your Body and Your Blood everything will be restored.

Gebedsteksten Holy Hour 12 juni 2019

Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld.
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde.
You are the salt of the earth. You are the light of the world.

Gebedsteksten Holy Hour 5 juni 2019

Op de laatste dag van het feest riep U uit: wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Laat ons van U drinken, van Uw Liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons.
Laisse nous boire de Ton Amour, de Ton pardon, de Ton désir de nous.
Let us drink of Your Love, Your pardon, Your thirst for us.

Gebedsteksten Holy Hour 29 mei 2019

Dank U voor uw leven hier op aarde, vanaf uw ontvangenis tot aan uw hemelvaart. Dank voor uw woorden, uw daden, voor elke wonde, elke pijn, elke traan, voor alles waarmee U de Vader eer hebt gebracht en ons hebt gered.
Nous Te bénissons pour ta vie ici sur terre, dès votre conception jusqu’ à votre ascension. Nous Te rendons grâce pour tes paroles, pour tout ce que Tu as fait, pour chaque blessure, chaque souffrance, chaque larme.
We thank You for Your life on this earth, from your conception to your ascension. We bless You for your words, for everything You did, for every wound, every pain, every tear, every act …

Gebedsteksten Holy Hour 22 mei 2019

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde. Het is uw verlangen dat wij altijd in uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons uw liefde erkennen en aanvaarden.
Comme le Père M’a aimé, Je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C’est ton désir que nous demeurons en ton amour. Te connaître, Jésus, est le travail le plus important de notre vie.
As the Father has loved Me, so I have loved you. Abide in My love. Thank You for your desire: that we remain united with You. To know You, Jesus, is the most important work in our lives.

Gebedsteksten Holy Hour 15 mei 2019

Hoor mij, Heer, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij. Ik gedenk Uw woord: zoek mijn nabijheid! Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij.
Ecoute mon cri d’appel! Par pitié, réponds-moi! Je pense à ta parole: Cherchez ma face! Je cherche ta face, Seigneur.
Hear, O Lord, when I cry aloud, be gracious to me and answer me. “Come,” my heart says, “seek his face!” Your face, Lord, do I seek. Do not hide your face from me.

Gebedsteksten Holy Hour 8 mei 2019

Dit zou ons een heilige onrust moeten geven: dat zovelen leven zonder de kracht, het licht en de troost van Uw vriendschap, zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt.
Voici ce qui doit saintement nous préoccuper que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de ton amitié, sans une communauté de foi qui les accueille.
This should rightly disturb us, the fact that so many of our brothers and sisters are living without the strength, light and consolation born of Your friendship, without a community of faith to support them.

Gebedsteksten Holy Hour 1 mei 2019

Zoveel heeft God van de wereld gehouden dat Hij ons schonk Zijn enige Zoon. De leerlingen zaten achter gesloten deuren, maar U stond plots in hun midden en zei: ‘Vrede zij u!’
Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils, son Unique. Les disciples étaient réunis dans la maison les portes fermées à clé, mais Tu vins et dis: La paix soit avec vous!
God so loved the world that he gave his only Son. Your disciples were in the house, the doors locked, You stood among them and said “Peace be with you!”

Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019

Na uw kruisdood leek alles voorbij, totdat de engel sprak: wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen. Uzelf kwam de vrouwen tegemoet.
Après ta mort tout semblait fini. Jusqu’à l’annonce de l’ange: soyez sans crainte! Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité. Tu vins à la rencontre des femmes.
After Your dead on the cross, everything seemed over. Then came the message of the angel: Do not be afraid! I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here; for He has been raised. You met the women.

Gebedsteksten Holy Hour 17 april 2019

In de Olijfhof zei U tot de leerlingen: Ik ben bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waak met Mij.
A Gethsémani Tu dis à tes disciples: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec Moi.
On the Mount of Olives You said to your disciples: I am deeply grieved, even to death; remain here, and stay awake with Me.

Gebedsteksten Holy Hour 10 april 2019

U kijkt ons aan. U schenkt ons onze persoonlijke waardigheid. U stelt ons in staat ons leven te veranderen en een nieuwe weg te gaan.
Tu nous regardes, Tu nous rétablis dans notre dignité personnelle. Tu nous rends capable de changer notre vie et de prendre des chemin neufs.
You look at us. You grant us our dignity of a person. You enable us to change our life and walk in a new way.

Gebedsteksten Holy Hour 3 april 2019

U raakt ons vol tederheid aan door de sacramenten, U vormt ons om door uw genade. Met uw Vader verdedigt U ons altijd. Laat ons opnieuw geboren worden en rusten aan Uw Hart.
Par les sacrements Tu nous touches avec tendresse. Par ta grâce Tu nous modèles. Avec ton Père, Tu nous défends toujours. Tu nous laisses renaître de nouveau. Tu nous laisse reposer sur ton Cœur.
Through the sacraments You touch us with tenderness and You shape us by your grace. Your strength restores life being and You understand our miseries. You have given your life for our sins. With your father You defend us always. You let us be reborn in love, to a new life. We may rest at Your Heart.

Gebedsteksten Holy Hour 27 maart 2019

Blijf bij mij, Heer, opdat ik U niet zo vlug zou vergeten. Zo gemakkelijk laat ik U in de steek. Blijf bij mij, want ik ben zwak en ik heb uw kracht nodig om niet zo dikwijls te vallen. Blijf bij mij, want U bent mijn licht en zonder U ben ik in het duister.
Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier.
Stay with me, Lord, for it is necessary to have You present so that I do not forget You.

Gebedsteksten Holy Hour 20 maart 2019

Als op een hoge berg mogen wij hier bij U zijn in de intimiteit van onze stilte, onze aanbidding. U straalt van verblindend licht. Naar U kijken zuivert onze ogen en versterkt ons geloof. Eens zullen wij U zien van aangezicht tot aangezicht.
Nous voici en ta présence pour la rencontre intime avec Toi, comme sur une haute montagne, immergé en prière où Tu Te transfigures irradiant d’une lumière éblouissante.
We are here as on the high mountain, the place of prayer where we are in your presence for an intimate encounter with You; You showed yourself transfigured, luminous, beautiful, so radiant and bright.

Gebedsteksten Holy Hour 13 maart 2019

Leer mij heel diep begrijpen wie U voor mij wil zijn of wie U wil dat ik ben voor U.
Que je comprends au plus profond de moi-même qui Tu veux être pour moi et qui Tu veux que je sois pour Toi.
Let me understand deep inside who You want to be for me. Or who You want me to be for You.

Gebedsteksten Holy Hour 6 maart 2019 : Aswoensdag

Laat ons van ganser harte terugkeren tot U, want U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Maak ons hart meer gelijk aan dat van U. Geef dat wij de genade van deze tijd niet tevergeefs ontvangen.
Laisse nous revenir à Toi de tout notre coeur, car Tu es bienveillant, miséricordieux et plein d’une bonté fidèle. Que notre cœur devient semblable au Tien. Que nous ne laissons pas sans effet la grâce de ce temps favorable.
Let us return to You with all our heart, for You are gracious, merciful and abounding in steadfast love. Make our hearts like yours. Grant us the grace not to receive this acceptable time in vain.

Gebedsteksten Holy Hour 27 februari 2019

Als wij diep van binnen weten dat U dorst hebt naar ons, dan kunnen wij begrijpen wie U voor ons wil zijn en wie U wil dat wij zijn voor U.
Tant que nous ne savons pas au plus profond de nous-même, que Tu as soif de nous, nous ne pouvons pas commencer à savoir qui Tu veux être pour nous. Ou qui Tu veux que nous soyons pour Toi.
Until we know deep inside that You thirst for us, we can’t begin to know who You want to be for us, or who You want us to be for You.

Gebedsteksten Holy Hour 20 februari 2019

Bemint uw vijanden, bid voor wie u vervolgen, leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal je kinderen zijn van de Allerhoogste …
Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous calomnient et prêtez sans rien espérer en retour. Alors vous serez les fils du Très-Haut …
Love your enemies, pray for those who abuse you and lend, expecting nothing in return and you will be children of the Most High …

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven