Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 februari 2019

U bent gestorven voor onze zonden, U bent begraven en opgestaan op de derde dag … En nu bent U aanwezig in deze heilige Hostie.
Tu es mort pour nos péchés, Tu as été enseveli, Tu es ressuscité le troisième jour … Maintenant Tu es présent dans cette sainte Hostie.
You died for our sins, You were buried, and You were raised on the third day … Now You are present in this Holy Host.

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 februari 2019 : teksten van Frère Laurent, Thérèse van Lisieux, Titus Brandsma

O Jezus als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou, en dat Uw hart mij bemint, als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk, en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het uitverkorenst lot, dat mij verenigt met U, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zo nabij. Blijf bij mij, O Jezus zoet, uw bijzijn maakt voor mij alles goed.

Posted in Gebed

Gebedsavond 3 januari 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. We willen waken voor de Heer uit dankbaarheid voor zijn waken voor ons. Hij waakte tijdens zijn doodstrijd de avond voor zijn lijden. Hij waakte over ons gans het voorbije jaar. Laten we ons ook voor dit nieuwe jaar toevertrouwen aan Zijn waakzame, biddende liefde. Kerstmis is het huwelijk van Gods zoon met ons mensen. Jezus verlangt naar ons, verwacht onze openheid en onze wederliefde. Een brief van de heilige Thérèse aan haar nicht: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 dec 2018 : teksten van Johannes van het Kruis en van Zuster Elisabeth

Evenals zijn naamgenoot Johannes de Doper is Johannes van het Kruis een goed adventsfiguur. Hij wil mensen bij de Heer brengen, hen helpen geloven dat ook zij een avontuur van liefde kunnen beleven met Jezus als Vriend en Bruidegom.
Jezus zegt: Ik ben het die komt en Ik breng een ongekende vreugde met Mij mee… Ik zal binnengaan in het diepste van jezelf. …

Posted in Gebed

Gebedsavond 8 nov 2018 : teksten van zuster Elisabeth

(Teksten van de Karmelitaanse gebedsavond van 8 november 2018)
Mijn beminde Christus gekruisigd uit liefde, ik zou een bruid willen zijn voor uw hart, U met heerlijkheid bekleden, U beminnen tot ik ervan sterf, maar ik voel mijn onmacht en vraag U: bekleed mij met Uzelf, stem me innerlijk af op alle verlangens van uw ziel, doordrenk mij, overrompel mij, kom U in mijn plaats stellen, dat mijn leven nog slechts een uitstraling van uw wezen zij. Kom in mij als aanbidder, als diegene die alles herstelt en redt.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 6 februari 2019

U bent het Licht van de wereld, een teken van tegenspraak, U brengt de gezindheid van de harten aan het licht. …
Tu es la lumière du monde, un signe contesté. Tu dévoiles les débats de bien des coeurs. …
You are the Light of the world, a sign that is spoken against, You reveal the thoughts of many hearts. …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 30 januari 2019

In de H. Hostie bent U de kleinste, de minste onder ons. U bent dienaar van allen. U bent leven en toevlucht voor allen. Het mosterdzaadje is het kleinste van alle zaden, maar wordt een boom waarin de vogels kunnen nestelen. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 23 januari 2019

In de dagen van uw sterfelijk leven hebt Gij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die U uit de dood kon redden. Om uw vroomheid bent U verhoord. Door de Geest hebt U zichzelf aan God geofferd. U zuivert onze ziel van dode werken om de levende God te eren. Prent uw wet…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 16 januari 2019

Wij aanbidden U. U bent de Enige Zoon van de Vader, U bent het Lam van God, nederig en zachtmoedig. U bent een barmhartig en trouw hogepriester. U bewerkt volkomen verzoening voor ons allen. U bent in staat mee te voelen met onze zwakheden. Net als wij werd U in elk opzicht op de proef gesteld. Daarom mogen wij vrijmoedig tot U naderen en voor onszelf en voor anderen vragen om barmhartigheid en genade en tijdige hulp.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 9 januari 2019

Bij uw doopsel is de hemel opengescheurd. U bent de veelgeliefde van de Vader. Door U mogen ook wij ons goddelijk bemind weten, ook als wij dit niet goed begrijpen, ook zonder dat wij dat verdienen. Als wij liefhebben is dit omdat U ons het eerst hebt liefgehad. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons lief gehad en Zijn Zoon gezonden als offer voor onze zonden. U bent liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 2 januari 2019

Zoals Uw licht eens de herders en de wijzen naar U heeft toe geleid, laat zo ook over ons uw licht stralen, deze avond, want wij kennen U nog zo weinig. Dank voor Uw nabijheid die nooit verzwakt. Geef dat wij ons niet laten bedriegen door uiterlijke schijn, door wat voor de wereld groot is, wijs en sterk….

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour Oudejaarsnacht 2018-2019

Dank voor elk teken van uw aanwezigheid in het voorbije jaar en voor elke seconde dat U ons hebt bemind. Voor elke dag dat U ons hebt beschermd, elke nacht dat U over ons hebt gewaakt, dank voor elk jaar waarin U ons doorheen lief en leed hebt gezegend.
Merci pour chaque signe de ta présence dans nos vies durant cette année passée, pour chaque seconde que Tu nous a aimé, pour chaque jour ou Tu nous a protégé. Merci pour chaque année ou Tu nous as bénie à travers tous ce que nous avons vécu.
We thank for every sign of your presence during this past year and for every second that You have loved us, for every day that You’ve protected us, for every year that You have blessed us.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 26 dec 2018

Welkom in ons midden, in onze wereld, in ons hart, ons leven, in onze verbondenheden. Als Zoon van de Allerhoogste bent U klein geworden, arm en zwak, uit liefde voor ons. U bent hier werkelijk aanwezig. U bent niet bang voor ons. U komt ons verlossen uit onze hoogmoed, uit onze onmacht om lief te hebben, te vergeven. In Uw geboorte zien wij hoe God ons bemint, onmetelijk en heel persoonlijk en U schenkt ons die liefde. …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 19 dec 2018

Overal ter wereld wacht de lege kribbe op U. U komt in alle eenvoud, nederigheid, tederheid. U wordt een klein kind, een stukje brood. Uw nederige goedheid wil ons raken. U dringt zich nooit met geweld aan ons op. Het beste wat ons in het leven kan overkomen is U te ontmoeten. U kijkt altijd naar ons met liefde. U kijkt elkeen recht in de ogen.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 12 dec 2018

U nodigt ons altijd uit tot U te komen. U bent zachtmoedig en nederig van hart. U laat 99 schapen achter om op zoek te gaan naar het éne verdwaalde want onze Vader wil niet dat één van de kleinen verloren gaat. U brengt ons bijeen als schapen die verstrooid waren. U hebt een bijzondere aandacht voor de…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 5 dec 2018

Wij zijn naar U toe gekomen, maar U was eerst om naar ons uit te zien. Bij deze nieuwe advent willen wij bekennen: ik liet mijzelf bedriegen, langs duizend wegen ben ik uw liefde uit de weg gegaan, nu ben ik hier om mijn band met U te hernieuwen. Ik heb U nodig, red mij opnieuw, neem mij…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 28 nov 2018

Op het einde van dit liturgisch jaar danken wij U. Wij vierden uw geboorte, uw dood en verrijzenis en de uitstorting van uw Geest. Dank U voor elk woord dat U tot ons sprak, voor elk sacrament waarin U ons met Uw liefde hebt aangeraakt. Dank voor de genaden die U ons schonk, uw zegeningen, uw tussenkomsten, voor…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 21 nov 2018

Hiertoe bent U geboren en hiertoe bent U in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. U bent het Lam op de troon, God die is, die was en die komt, trouwe getuige en de eerstgeborene van de doden. U hebt ons lief en U hebt ons van de zonden verlost door uw bloed,…