Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 14 augustus 2019

Wij gedenken de grote vreugde waarmee U vandaag Uw Moeder bij U hebt opgenomen in de hemel. Zij bezat het grote vertrouwen om ondanks haar kleinheid instrument te zijn in Gods heilsplan.
Nous célébrons la grande joie de Ton Cœur quand Tu as pris chez Toi Ta Maman au ciel.
Today we celebrate the great joy of Your heart when You have token Your Mother with You in heaven.

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 juli 2019 : teksten van Zuster Elisabeth en Teresa de Los Andes

Dag en nacht is Hij met liefde over ons gebogen om zijn goddelijk leven mee te delen, in te storten. Hij wil van ons vergeestelijkte mensen maken, die Hem overal uitstralen. Welk een kracht gaat er uit van de apostel die altijd blijft aan de bron van Levend Water. Ze kan overvloeien naar allen rondom hem. Nooit is zijn ziel leeg, want hij communiceert aan het Oneindige! Ik bid veel voor je, opdat God je helemaal in bezit mag nemen.

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 juni 2019 : teksten van Mariam Bawardy, Maria Magdalena de’ Pazzi, Thérèse van Lisieux

Toen heb ik de heilige Geest aangeroepen: “U bent het die ons Jezus doet kennen. De leerlingen bleven zo lang bij Hem en toch begrepen ze Hem niet. Maar één druppel van U deed hun alles begrijpen. Help mij Hem ook te begrijpen! Kom, mijn trooster, kom, mijn vreugde, kom, mijn vrede, mijn kracht, mijn licht. Kom en verlicht mij opdat ik de bron zou vinden waaraan ik mijn dorst kan lessen. Eén druppel van U is voldoende om mij Jezus te tonen zoals Hij is. …”

Posted in Gebed

Gebedsavond 2 mei 2019 : teksten van Johannes van het Kruis en Zr. Elisabeth

Dat wij zoeken naar God betekent dat wij al iets van Hem hebben mogen ervaren, zoals Johannes van het Kruis schrijft: Met de druppel die wij van God in dit leven konden proeven, moeten wij onze dorst naar Hem levend houden. Tijd voor gebed kan een manier zijn om deze dorst naar God levend te houden, want die dorst wordt gemakkelijk verdrongen door het verlangen naar andere dingen. We mogen tot God leren roepen: “Waar houdt Gij U verborgen, Beminde? Ik liep en riep U na en U waart spoorloos.” Zo klaagt Juan en hij leert ons hoe ons bidden moet voortspruiten uit een hart dat echt liefheeft: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 april 2019 : teksten van Mariam Bawardy en Zr Elisabeth

De ziel van de nederige mens wordt licht; zij leeft in de waarheid; zij reikt tot bij God, en God vernedert zich tot bij haar kleinheid. De nederigheid baant haar een weg om tot bij de andere deugden te geraken. Ik zag dat ik in alles nog hoogmoedig was; ik heb Jezus gebeden om mij de nederigheid te geven en ik heb het besluit genomen deze deugd bij alle gelegenheden in praktijk te brengen. Ach! hoezeer verlang ik naar de nederigheid, het voor weinig aanzien worden door anderen!

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 februari 2019 : teksten van Frère Laurent, Thérèse van Lisieux, Titus Brandsma

O Jezus als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou, en dat Uw hart mij bemint, als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk, en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het uitverkorenst lot, dat mij verenigt met U, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zo nabij. Blijf bij mij, O Jezus zoet, uw bijzijn maakt voor mij alles goed.

Posted in Gebed

Gebedsavond 3 januari 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. We willen waken voor de Heer uit dankbaarheid voor zijn waken voor ons. Hij waakte tijdens zijn doodstrijd de avond voor zijn lijden. Hij waakte over ons gans het voorbije jaar. Laten we ons ook voor dit nieuwe jaar toevertrouwen aan Zijn waakzame, biddende liefde. Kerstmis is het huwelijk van Gods zoon met ons mensen. Jezus verlangt naar ons, verwacht onze openheid en onze wederliefde. Een brief van de heilige Thérèse aan haar nicht: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 dec 2018 : teksten van Johannes van het Kruis en van Zuster Elisabeth

Evenals zijn naamgenoot Johannes de Doper is Johannes van het Kruis een goed adventsfiguur. Hij wil mensen bij de Heer brengen, hen helpen geloven dat ook zij een avontuur van liefde kunnen beleven met Jezus als Vriend en Bruidegom.
Jezus zegt: Ik ben het die komt en Ik breng een ongekende vreugde met Mij mee… Ik zal binnengaan in het diepste van jezelf. …

Posted in Gebed

Gebedsavond 8 nov 2018 : teksten van zuster Elisabeth

(Teksten van de Karmelitaanse gebedsavond van 8 november 2018)
Mijn beminde Christus gekruisigd uit liefde, ik zou een bruid willen zijn voor uw hart, U met heerlijkheid bekleden, U beminnen tot ik ervan sterf, maar ik voel mijn onmacht en vraag U: bekleed mij met Uzelf, stem me innerlijk af op alle verlangens van uw ziel, doordrenk mij, overrompel mij, kom U in mijn plaats stellen, dat mijn leven nog slechts een uitstraling van uw wezen zij. Kom in mij als aanbidder, als diegene die alles herstelt en redt.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 7 augustus 2019

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet mijn gedachten, U bent vertrouwd met al mijn wegen.
Seigneur, Tu m’as scruté et Tu me connais; de loin Tu discernes mes projets ; Tu surveilles ma route et mon gîte et tous mes chemins Te sont familiers.
You have searched me, Lord, and You know me. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down; You are familiar with all my ways.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 31 juli 2019

Dank dat wij Uw Aanwezigheid in ons leven mochten ontdekken. Dank dat wij U mochten leren kennen, ieder op een eigen wijze. Mocht Uw goedheid, waarheid en schoonheid ons altijd blijven fascineren.
Merci pour la grâce d’avoir pu découvrir Ta présence, Ta proximité dans notre vie, chacun à sa manière. Que Ta bonté, Ta vérité, Ta beauté nous fascinent notre vie entière et pour l’éternité.
We bless You for the way every one of us has discovered Your closeness and Your presence. Let us remain fascinated by Your goodness, Your truth, Your beauty, every day of our whole life.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 24 juli 2019

U kent ons zo goed. Ieder van ons mag zeggen: U hebt voor mij gekozen, U hebt mij ervoor bestemd dat ik U mag kennen, U mag liefhebben, voor U mag leven.
Tu nous connais si bien. Chacun peut dire: Tu m’as choisi, Tu as choisis pour moi, Tu m’as consacré, pour Te connaitre, pour T’aimer, pour que je vive pour Toi seul.
You know us so well. Every one can say: You chose me, You chose for me, You consecrated me to know You, to love You, to live for You alone.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 17 juli 2019

Niemand heeft meer van ons gehouden dan U. Niemand heeft meer voor ons gedaan en geleden dan U. U hebt Zichzelf tot onze naaste gemaakt. Niemand is zo dicht bij ons als U.
Personne nous a aimé comme Tu nous a aimé, personne a tant fait et tant souffert pour nous comme Toi, Tu T’es montré notre prochain. Personne ne se rapproche aussi près de nous.
Nobody has loved us so much like You. Nobody has done and suffered so much for us like You. You made Yourself a neighbour to us. Nobody is so close to us like You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 10 juli 2019

U bent er niet bang voor U aan ons te hechten, U houdt van verbondenheden, die bevrijden, niet beklemmen. Laat ons de tederheid van Uw liefde smaken in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom.
Tu nous aimes avec générosité, Tu n’as pas peur de T’attacher à nous. Tu aimes les liens qui libèrent au lieu de contraindre.
You are not afraid of bonding with us. You love bonds which free, rather than constrain.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 3 juli 2019

U kijkt in het hart van elke mens. U ziet elke verborgen pijn. Maar ook het goede dat in elkeen tot ontplooiing wil komen.
Tu regardes le cœur de chaque homme. Tu vois la souffrance cachée. Mais aussi le bien qui vit dans le cœur de chacun pour être développé.
You see into the heart of every man. You see every hidden pain but also the good that is hidden in every person and must be developed.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 26 juni 2019

Ons geloof is zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Heer, versterk ons geloof.
Notre foi, beaucoup plus précieuse que l’or, est mise à l’épreuve afin de prouver sa valeur. Fortifie notre foi.
Being more precious than gold, faith must be tested by fire. Strengthen our faith.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 19 juni 2019

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd.
L’Eucharistie est Ton Corps qui se donne. Il n’y a rien de plus puissant au monde pour transformer nos cœurs. Par la puissance de Ton Corps et de Ton Sang tout va être reconstruit.
The holy Eucharist is Your Body given to us. There is no other force in this world so powerful to transform our hearts. By the power of Your Body and Your Blood everything will be restored.