Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 19 juni 2019

De Eucharistie is Uw Lichaam voor ons gegeven. Geen andere kracht ter wereld kan zo goed onze harten omvormen. Door de kracht van Uw Lichaam en Uw Bloed zal alles weer worden opgebouwd.
L’Eucharistie est Ton Corps qui se donne. Il n’y a rien de plus puissant au monde pour transformer nos cœurs. Par la puissance de Ton Corps et de Ton Sang tout va être reconstruit.
The holy Eucharist is Your Body given to us. There is no other force in this world so powerful to transform our hearts. By the power of Your Body and Your Blood everything will be restored.

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 juni 2019 : teksten van Mariam Bawardy, Maria Magdalena de’ Pazzi, Thérèse van Lisieux

Toen heb ik de heilige Geest aangeroepen: “U bent het die ons Jezus doet kennen. De leerlingen bleven zo lang bij Hem en toch begrepen ze Hem niet. Maar één druppel van U deed hun alles begrijpen. Help mij Hem ook te begrijpen! Kom, mijn trooster, kom, mijn vreugde, kom, mijn vrede, mijn kracht, mijn licht. Kom en verlicht mij opdat ik de bron zou vinden waaraan ik mijn dorst kan lessen. Eén druppel van U is voldoende om mij Jezus te tonen zoals Hij is. …”

Posted in Gebed

Gebedsavond 2 mei 2019 : teksten van Johannes van het Kruis en Zr. Elisabeth

Dat wij zoeken naar God betekent dat wij al iets van Hem hebben mogen ervaren, zoals Johannes van het Kruis schrijft: Met de druppel die wij van God in dit leven konden proeven, moeten wij onze dorst naar Hem levend houden. Tijd voor gebed kan een manier zijn om deze dorst naar God levend te houden, want die dorst wordt gemakkelijk verdrongen door het verlangen naar andere dingen. We mogen tot God leren roepen: “Waar houdt Gij U verborgen, Beminde? Ik liep en riep U na en U waart spoorloos.” Zo klaagt Juan en hij leert ons hoe ons bidden moet voortspruiten uit een hart dat echt liefheeft: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 april 2019 : teksten van Mariam Bawardy en Zr Elisabeth

De ziel van de nederige mens wordt licht; zij leeft in de waarheid; zij reikt tot bij God, en God vernedert zich tot bij haar kleinheid. De nederigheid baant haar een weg om tot bij de andere deugden te geraken. Ik zag dat ik in alles nog hoogmoedig was; ik heb Jezus gebeden om mij de nederigheid te geven en ik heb het besluit genomen deze deugd bij alle gelegenheden in praktijk te brengen. Ach! hoezeer verlang ik naar de nederigheid, het voor weinig aanzien worden door anderen!

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 februari 2019 : teksten van Frère Laurent, Thérèse van Lisieux, Titus Brandsma

O Jezus als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou, en dat Uw hart mij bemint, als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk, en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het uitverkorenst lot, dat mij verenigt met U, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zo nabij. Blijf bij mij, O Jezus zoet, uw bijzijn maakt voor mij alles goed.

Posted in Gebed

Gebedsavond 3 januari 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. We willen waken voor de Heer uit dankbaarheid voor zijn waken voor ons. Hij waakte tijdens zijn doodstrijd de avond voor zijn lijden. Hij waakte over ons gans het voorbije jaar. Laten we ons ook voor dit nieuwe jaar toevertrouwen aan Zijn waakzame, biddende liefde. Kerstmis is het huwelijk van Gods zoon met ons mensen. Jezus verlangt naar ons, verwacht onze openheid en onze wederliefde. Een brief van de heilige Thérèse aan haar nicht: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 dec 2018 : teksten van Johannes van het Kruis en van Zuster Elisabeth

Evenals zijn naamgenoot Johannes de Doper is Johannes van het Kruis een goed adventsfiguur. Hij wil mensen bij de Heer brengen, hen helpen geloven dat ook zij een avontuur van liefde kunnen beleven met Jezus als Vriend en Bruidegom.
Jezus zegt: Ik ben het die komt en Ik breng een ongekende vreugde met Mij mee… Ik zal binnengaan in het diepste van jezelf. …

Posted in Gebed

Gebedsavond 8 nov 2018 : teksten van zuster Elisabeth

(Teksten van de Karmelitaanse gebedsavond van 8 november 2018)
Mijn beminde Christus gekruisigd uit liefde, ik zou een bruid willen zijn voor uw hart, U met heerlijkheid bekleden, U beminnen tot ik ervan sterf, maar ik voel mijn onmacht en vraag U: bekleed mij met Uzelf, stem me innerlijk af op alle verlangens van uw ziel, doordrenk mij, overrompel mij, kom U in mijn plaats stellen, dat mijn leven nog slechts een uitstraling van uw wezen zij. Kom in mij als aanbidder, als diegene die alles herstelt en redt.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 5 juni 2019

Op de laatste dag van het feest riep U uit: wie dorst heeft, kome tot Mij, wie in Mij gelooft, hij drinke. Stromen levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Laat ons van U drinken, van Uw Liefde, van Uw vergeving, van Uw verlangen naar ons.
Laisse nous boire de Ton Amour, de Ton pardon, de Ton désir de nous.
Let us drink of Your Love, Your pardon, Your thirst for us.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 29 mei 2019

Dank U voor uw leven hier op aarde, vanaf uw ontvangenis tot aan uw hemelvaart. Dank voor uw woorden, uw daden, voor elke wonde, elke pijn, elke traan, voor alles waarmee U de Vader eer hebt gebracht en ons hebt gered.
Nous Te bénissons pour ta vie ici sur terre, dès votre conception jusqu’ à votre ascension. Nous Te rendons grâce pour tes paroles, pour tout ce que Tu as fait, pour chaque blessure, chaque souffrance, chaque larme.
We thank You for Your life on this earth, from your conception to your ascension. We bless You for your words, for everything You did, for every wound, every pain, every tear, every act …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 22 mei 2019

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijf in Mijn liefde. Het is uw verlangen dat wij altijd in uw liefde blijven. U kennen, Jezus, is de voornaamste opdracht van ons leven. Leer ons uw liefde erkennen en aanvaarden.
Comme le Père M’a aimé, Je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C’est ton désir que nous demeurons en ton amour. Te connaître, Jésus, est le travail le plus important de notre vie.
As the Father has loved Me, so I have loved you. Abide in My love. Thank You for your desire: that we remain united with You. To know You, Jesus, is the most important work in our lives.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 15 mei 2019

Hoor mij, Heer, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij. Ik gedenk Uw woord: zoek mijn nabijheid! Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij.
Ecoute mon cri d’appel! Par pitié, réponds-moi! Je pense à ta parole: Cherchez ma face! Je cherche ta face, Seigneur.
Hear, O Lord, when I cry aloud, be gracious to me and answer me. “Come,” my heart says, “seek his face!” Your face, Lord, do I seek. Do not hide your face from me.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 8 mei 2019

Dit zou ons een heilige onrust moeten geven: dat zovelen leven zonder de kracht, het licht en de troost van Uw vriendschap, zonder een geloofsgemeenschap die hen ontvangt.
Voici ce qui doit saintement nous préoccuper que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de ton amitié, sans une communauté de foi qui les accueille.
This should rightly disturb us, the fact that so many of our brothers and sisters are living without the strength, light and consolation born of Your friendship, without a community of faith to support them.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 1 mei 2019

Zoveel heeft God van de wereld gehouden dat Hij ons schonk Zijn enige Zoon. De leerlingen zaten achter gesloten deuren, maar U stond plots in hun midden en zei: ‘Vrede zij u!’
Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils, son Unique. Les disciples étaient réunis dans la maison les portes fermées à clé, mais Tu vins et dis: La paix soit avec vous!
God so loved the world that he gave his only Son. Your disciples were in the house, the doors locked, You stood among them and said “Peace be with you!”

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019

Na uw kruisdood leek alles voorbij, totdat de engel sprak: wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen. Uzelf kwam de vrouwen tegemoet.
Après ta mort tout semblait fini. Jusqu’à l’annonce de l’ange: soyez sans crainte! Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité. Tu vins à la rencontre des femmes.
After Your dead on the cross, everything seemed over. Then came the message of the angel: Do not be afraid! I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here; for He has been raised. You met the women.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 17 april 2019

In de Olijfhof zei U tot de leerlingen: Ik ben bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waak met Mij.
A Gethsémani Tu dis à tes disciples: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec Moi.
On the Mount of Olives You said to your disciples: I am deeply grieved, even to death; remain here, and stay awake with Me.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 10 april 2019

U kijkt ons aan. U schenkt ons onze persoonlijke waardigheid. U stelt ons in staat ons leven te veranderen en een nieuwe weg te gaan.
Tu nous regardes, Tu nous rétablis dans notre dignité personnelle. Tu nous rends capable de changer notre vie et de prendre des chemin neufs.
You look at us. You grant us our dignity of a person. You enable us to change our life and walk in a new way.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 3 april 2019

U raakt ons vol tederheid aan door de sacramenten, U vormt ons om door uw genade. Met uw Vader verdedigt U ons altijd. Laat ons opnieuw geboren worden en rusten aan Uw Hart.
Par les sacrements Tu nous touches avec tendresse. Par ta grâce Tu nous modèles. Avec ton Père, Tu nous défends toujours. Tu nous laisses renaître de nouveau. Tu nous laisse reposer sur ton Cœur.
Through the sacraments You touch us with tenderness and You shape us by your grace. Your strength restores life being and You understand our miseries. You have given your life for our sins. With your father You defend us always. You let us be reborn in love, to a new life. We may rest at Your Heart.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 27 maart 2019

Blijf bij mij, Heer, opdat ik U niet zo vlug zou vergeten. Zo gemakkelijk laat ik U in de steek. Blijf bij mij, want ik ben zwak en ik heb uw kracht nodig om niet zo dikwijls te vallen. Blijf bij mij, want U bent mijn licht en zonder U ben ik in het duister.
Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier.
Stay with me, Lord, for it is necessary to have You present so that I do not forget You.