Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 24 april 2019

Na uw kruisdood leek alles voorbij, totdat de engel sprak: wees niet bevreesd, ik weet dat je Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen. Uzelf kwam de vrouwen tegemoet.
Après ta mort tout semblait fini. Jusqu’à l’annonce de l’ange: soyez sans crainte! Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité. Tu vins à la rencontre des femmes.
After Your dead on the cross, everything seemed over. Then came the message of the angel: Do not be afraid! I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here; for He has been raised. You met the women.

Posted in Gebed

Gebedsavond 4 april 2019 : teksten van Mariam Bawardy en Zr Elisabeth

De ziel van de nederige mens wordt licht; zij leeft in de waarheid; zij reikt tot bij God, en God vernedert zich tot bij haar kleinheid. De nederigheid baant haar een weg om tot bij de andere deugden te geraken. Ik zag dat ik in alles nog hoogmoedig was; ik heb Jezus gebeden om mij de nederigheid te geven en ik heb het besluit genomen deze deugd bij alle gelegenheden in praktijk te brengen. Ach! hoezeer verlang ik naar de nederigheid, het voor weinig aanzien worden door anderen!

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 maart 2019 : teksten van H Teresa van Jezus (Avila)

Onderricht van de heilige Teresa: Naar ik meen is innerlijk bidden niets anders dan omgaan met een vriend: je weet je door hem bemind, je bent vaak met hem alleen, je spreekt met elkaar van hart tot hart. Maar bemin je Hem nog niet of kan je Hem nog niet beminnen zoals Hij jou liefheeft, blijf dan toch graag bij Hem, hoe pijnlijk het ook is. Vooral als je ziet hoe waardevol zijn vriendschap voor je is en hoezeer Hij jou bemint. ik zag dit klaar en duidelijk bij mijzelf. Probeer in Christus’ tegenwoordigheid te blijven …

Posted in Gebed

Gebedsavond 7 februari 2019 : teksten van Frère Laurent, Thérèse van Lisieux, Titus Brandsma

O Jezus als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou, en dat Uw hart mij bemint, als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor U gelijk, en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het uitverkorenst lot, dat mij verenigt met U, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was U nimmer zo nabij. Blijf bij mij, O Jezus zoet, uw bijzijn maakt voor mij alles goed.

Posted in Gebed

Gebedsavond 3 januari 2019 : teksten van Thérèse van Lisieux

Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, verlaat u op Hem, Hij zal ervoor zorgen. We willen waken voor de Heer uit dankbaarheid voor zijn waken voor ons. Hij waakte tijdens zijn doodstrijd de avond voor zijn lijden. Hij waakte over ons gans het voorbije jaar. Laten we ons ook voor dit nieuwe jaar toevertrouwen aan Zijn waakzame, biddende liefde. Kerstmis is het huwelijk van Gods zoon met ons mensen. Jezus verlangt naar ons, verwacht onze openheid en onze wederliefde. Een brief van de heilige Thérèse aan haar nicht: …

Posted in Gebed

Gebedsavond 6 dec 2018 : teksten van Johannes van het Kruis en van Zuster Elisabeth

Evenals zijn naamgenoot Johannes de Doper is Johannes van het Kruis een goed adventsfiguur. Hij wil mensen bij de Heer brengen, hen helpen geloven dat ook zij een avontuur van liefde kunnen beleven met Jezus als Vriend en Bruidegom.
Jezus zegt: Ik ben het die komt en Ik breng een ongekende vreugde met Mij mee… Ik zal binnengaan in het diepste van jezelf. …

Posted in Gebed

Gebedsavond 8 nov 2018 : teksten van zuster Elisabeth

(Teksten van de Karmelitaanse gebedsavond van 8 november 2018)
Mijn beminde Christus gekruisigd uit liefde, ik zou een bruid willen zijn voor uw hart, U met heerlijkheid bekleden, U beminnen tot ik ervan sterf, maar ik voel mijn onmacht en vraag U: bekleed mij met Uzelf, stem me innerlijk af op alle verlangens van uw ziel, doordrenk mij, overrompel mij, kom U in mijn plaats stellen, dat mijn leven nog slechts een uitstraling van uw wezen zij. Kom in mij als aanbidder, als diegene die alles herstelt en redt.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 17 april 2019

In de Olijfhof zei U tot de leerlingen: Ik ben bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waak met Mij.
A Gethsémani Tu dis à tes disciples: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec Moi.
On the Mount of Olives You said to your disciples: I am deeply grieved, even to death; remain here, and stay awake with Me.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 10 april 2019

U kijkt ons aan. U schenkt ons onze persoonlijke waardigheid. U stelt ons in staat ons leven te veranderen en een nieuwe weg te gaan.
Tu nous regardes, Tu nous rétablis dans notre dignité personnelle. Tu nous rends capable de changer notre vie et de prendre des chemin neufs.
You look at us. You grant us our dignity of a person. You enable us to change our life and walk in a new way.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 3 april 2019

U raakt ons vol tederheid aan door de sacramenten, U vormt ons om door uw genade. Met uw Vader verdedigt U ons altijd. Laat ons opnieuw geboren worden en rusten aan Uw Hart.
Par les sacrements Tu nous touches avec tendresse. Par ta grâce Tu nous modèles. Avec ton Père, Tu nous défends toujours. Tu nous laisses renaître de nouveau. Tu nous laisse reposer sur ton Cœur.
Through the sacraments You touch us with tenderness and You shape us by your grace. Your strength restores life being and You understand our miseries. You have given your life for our sins. With your father You defend us always. You let us be reborn in love, to a new life. We may rest at Your Heart.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 27 maart 2019

Blijf bij mij, Heer, opdat ik U niet zo vlug zou vergeten. Zo gemakkelijk laat ik U in de steek. Blijf bij mij, want ik ben zwak en ik heb uw kracht nodig om niet zo dikwijls te vallen. Blijf bij mij, want U bent mijn licht en zonder U ben ik in het duister.
Restez avec moi, Seigneur, car il est nécessaire de Vous avoir présent pour ne pas Vous oublier.
Stay with me, Lord, for it is necessary to have You present so that I do not forget You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 maart 2019

Als op een hoge berg mogen wij hier bij U zijn in de intimiteit van onze stilte, onze aanbidding. U straalt van verblindend licht. Naar U kijken zuivert onze ogen en versterkt ons geloof. Eens zullen wij U zien van aangezicht tot aangezicht.
Nous voici en ta présence pour la rencontre intime avec Toi, comme sur une haute montagne, immergé en prière où Tu Te transfigures irradiant d’une lumière éblouissante.
We are here as on the high mountain, the place of prayer where we are in your presence for an intimate encounter with You; You showed yourself transfigured, luminous, beautiful, so radiant and bright.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 maart 2019

Leer mij heel diep begrijpen wie U voor mij wil zijn of wie U wil dat ik ben voor U.
Que je comprends au plus profond de moi-même qui Tu veux être pour moi et qui Tu veux que je sois pour Toi.
Let me understand deep inside who You want to be for me. Or who You want me to be for You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 6 maart 2019 : Aswoensdag

Laat ons van ganser harte terugkeren tot U, want U bent genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Maak ons hart meer gelijk aan dat van U. Geef dat wij de genade van deze tijd niet tevergeefs ontvangen.
Laisse nous revenir à Toi de tout notre coeur, car Tu es bienveillant, miséricordieux et plein d’une bonté fidèle. Que notre cœur devient semblable au Tien. Que nous ne laissons pas sans effet la grâce de ce temps favorable.
Let us return to You with all our heart, for You are gracious, merciful and abounding in steadfast love. Make our hearts like yours. Grant us the grace not to receive this acceptable time in vain.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 27 februari 2019

Als wij diep van binnen weten dat U dorst hebt naar ons, dan kunnen wij begrijpen wie U voor ons wil zijn en wie U wil dat wij zijn voor U.
Tant que nous ne savons pas au plus profond de nous-même, que Tu as soif de nous, nous ne pouvons pas commencer à savoir qui Tu veux être pour nous. Ou qui Tu veux que nous soyons pour Toi.
Until we know deep inside that You thirst for us, we can’t begin to know who You want to be for us, or who You want us to be for You.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 20 februari 2019

Bemint uw vijanden, bid voor wie u vervolgen, leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal je kinderen zijn van de Allerhoogste …
Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous calomnient et prêtez sans rien espérer en retour. Alors vous serez les fils du Très-Haut …
Love your enemies, pray for those who abuse you and lend, expecting nothing in return and you will be children of the Most High …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 13 februari 2019

U bent gestorven voor onze zonden, U bent begraven en opgestaan op de derde dag … En nu bent U aanwezig in deze heilige Hostie.
Tu es mort pour nos péchés, Tu as été enseveli, Tu es ressuscité le troisième jour … Maintenant Tu es présent dans cette sainte Hostie.
You died for our sins, You were buried, and You were raised on the third day … Now You are present in this Holy Host.

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 6 februari 2019

U bent het Licht van de wereld, een teken van tegenspraak, U brengt de gezindheid van de harten aan het licht. …
Tu es la lumière du monde, un signe contesté. Tu dévoiles les débats de bien des coeurs. …
You are the Light of the world, a sign that is spoken against, You reveal the thoughts of many hearts. …

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 30 januari 2019

In de H. Hostie bent U de kleinste, de minste onder ons. U bent dienaar van allen. U bent leven en toevlucht voor allen. Het mosterdzaadje is het kleinste van alle zaden, maar wordt een boom waarin de vogels kunnen nestelen. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 23 januari 2019

In de dagen van uw sterfelijk leven hebt Gij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen aan God die U uit de dood kon redden. Om uw vroomheid bent U verhoord. Door de Geest hebt U zichzelf aan God geofferd. U zuivert onze ziel van dode werken om de levende God te eren. Prent uw wet…

Posted in Gebed

Gebedsteksten Holy Hour 16 januari 2019

Wij aanbidden U. U bent de Enige Zoon van de Vader, U bent het Lam van God, nederig en zachtmoedig. U bent een barmhartig en trouw hogepriester. U bewerkt volkomen verzoening voor ons allen. U bent in staat mee te voelen met onze zwakheden. Net als wij werd U in elk opzicht op de proef gesteld. Daarom mogen wij vrijmoedig tot U naderen en voor onszelf en voor anderen vragen om barmhartigheid en genade en tijdige hulp.